Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βατικιώτης Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/02/2023 14:15 - 15:15

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Βατικιώτης Ιωάννης

Α.Μ.: 2008050063

Ημερομηνία Παρουσίασης: 22/02/2023

Ώρα: 14:10

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

Θέμα ΔE :

«Εκτίμηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων στις εντατικά καλλιεργήσιμες περιοχές του Κορινθιακού κόλπο.»

Title:

 «Assessment of groundwater quality in the intensively cultivated areas of the Gulf of Corinth. »

Επιβλέπων: Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καρατζάς Γεώργιος

2 Δρ.Κουργιαλάς Νεκτάριος

3 Νικολαΐδης Νικόλαος

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια διερεύνησης της ρύπανσης που παρατηρείται από νιτρικά του υδροφόρου ορίζοντα, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού Κορινθίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), και πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι Kriging και Inverse Distance Weighting (IDW). Διάφοροι τοπογραφικοί χάρτες χρησιμοποιήθηκαν στο Γεωγραφικό Σύστημα ως πληροφορίες, οι οποίοι ψηφιοποιήθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το μορφολογικό υπόβαθρο της περιοχής. Στη περιοχή μελέτης, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες αναμένονται να επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω, αφενός της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και αφετέρου άλλων καλλιεργητικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση που καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυξημένη συγκέντρωση σε νιτρικά ιόντα, παρατηρείται στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν έντονη αγροτική δραστηριότητα.

Η παρούσα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο λόγος που η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής επιβαρύνει την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, οφείλεται στην μη ύπαρξη κεντρικού αποχετευτικούς συστήματος. Αυτό αφορά το βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού Κορινθίας. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών αποτέλεσε βασικό εργαλείο προκειμένου να εξακριβωθούν οι καλύτερες μέθοδοι για την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Abstract:

The present work attempts to study the contamination of aquifers in the northeastern part of the Corinth region. For this purpose, a Geographic Information System (GIS) was used, specifically the Kriging and Inverse Distance Weighting (IDW) methods. Different topographic digitized maps were used as information in the Geographic System. Increased activity in agricultural crops was observed in the study area, which is expected to aggravate aquifers due to the use of fertilizers and pesticides and other polluting cultivation practices.
This study concludes that the reason for aquifer pollution from residential development in the area is the lack of a central drainage system. This affects the northeastern part of the prefecture of Corinth. The Geographic Information System has been an important tool in determining the best methods for water resources management.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012