Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καµπέρη Αγγελικής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2023 10:45 - 11:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοµατεπώνυµο: Καµπέρη Αγγελική

Αριθµός Μητρώου: 2017010018

 

Θέµα Τίτλος στα Ελληνικά: Επίλυση του συσσωρευτικού προβλήµατος δροµολόγησης οχηµάτων µε τον µιµητικό αλγόριθµο

Τίτλος στα Αγγλικά: Solving the cumulative vehicle routing problem with the mimetic algorithm

Εξεταστική Επιτροπή: Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης 

Πρώτο Μέλος: Μαγδαληνή Μαρινάκη

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: H ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαδικασία κατά την οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται η µεταφορά και αποθήκευση αγαθών, υλικών και πληροφοριών, από το σηµείο προέλευσης έως το σηµείο κατανάλωσης µε σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων και ευάλωτων ανθρώπων. Υιοθετεί την ανάγκη για γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση κρίσιµων αγαθών µετά από κάποια καταστροφή και ελαχιστοποίηση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ζηµιές. Η πανδηµία ανέδειξε όλες τις αδυναµίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και έγινε προφανής η ανάγκη για γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση κρίσιµων αγαθών µετά από κάποια καταστροφή. Έτσι, η παρούσα διπλωµατική εργασία καταπιάνεται µε το Συσσωρευτικό Πρόβληµα Δροµολόγησης Οχηµάτων Περιορισµένης Χωρητικότητας που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αφορούν την διανοµή αγαθών στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα. Αποτελεί ένα πρόβληµα µεταφοράς που προκύπτει όταν ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των χρόνων άφιξης στους  πελάτες, αντί του κλασικού µήκους διαδροµής, µε περιορισµούς χωρητικότητας. Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκε ένας εξελικτικός αλγόριθµος, ο υβριδικός γενετικός ή αλλιώς µιµητικός. Ο αλγόριθµος ενσωµατώνει µια διαδικασία τοπικής αναζήτησης για να εντατικοποιήσει την αναζήτηση των λύσεων και υλοποιείται στο περιβάλλον της MATLAB. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα του προβλήµατος, τα οποία αφορούν 2 παραλλαγές του αλγορίθµου σε 34 παραδείγµατα αναφοράς.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: A humanitarian supply chain is the process of planning and implementing the transport and storage of goods, materials and information from the point of origin to the point of consumption in order to bring relief to affected and vulnerable people. It adopts the need for rapid service and delivery of critical goods after a disaster and minimizing loss of life and damage. The pandemic highlighted all the weaknesses in the supply chain and the need for rapid service and delivery of critical goods after a disaster became evident. Thus, this thesis deals with the Cumulative Capacitated Vehicle Routing Problem which is one of the most important problems related to the distribution of goods in humanitarian supply chain. It is a transportation problem that arises when the objective is to minimize the sum of arrival times to customers, instead of the classical path length, with capacity constraints. An evolutionary algorithm, hybrid genetic or memetic, was used to solve the problem. The algorithm incorporates a local search procedure to intensify the search for solutions and is implemented in the MATLAB environment. Finally, the results of the problem are presented in detail, which involve 2 variations of the algorithm on 34 datasets.

 

Ηµεροµηνία Εξέτασης Ηµέρα/Μήνας/Έτος: 23/02/2023 Ώρα: 10.45  

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/98858511102?pwd=N3cxblZ4WUx6NHpCR3ZFZG8vdFlzQT09 Meeting ID: 988 5851 1102 Password: 170287

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012