Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Δουρουντάκη Βεατρίκη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα28/02/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Βεατρίκη Δουρουντάκη

Α.Μ.: 2017050117

Ημερομηνία Παρουσίασης: 28/2/2023

Ώρα: 16.00

Αίθουσα: Διαδικτυακά

Θέμα ΔE «Μοντελοποίηση της μεταφοράς νιτρικών στη λεκάνη απορροής Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης με χρήση του μοντέλου PTC (Princeton Transport Code)»

Title «Simulation of nitrate transport in the basin of Moires, Herakleion Crete, using the PTC (Princeton Transport Code)»

Επιβλέπων: Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Καρατζάς Γεώργιος
  2. Νικολαϊδης Νικόλαος
  3. Βαρουχάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικός: Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Περίληψη:

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται η χρήση του μοντέλου υπόγειας ροής Princeton Transport Code (PTC), για τη προσομοίωση της ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπου - νιτρικών στην περιοχή της λεκάνης των Μοιρών, στο νότιο τμήμα του Νομού Ηρακλείου.

Αρχικά για την πραγματοποίηση σωστής προσομοίωσης υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπου - νιτρικών χρειάστηκε η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων για να γίνει η εισαγωγή τους στο μοντέλο ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς μάζας PTC.  Έγινε χρήση του προγράμματος ArgusOne, το οποίο αποτέλεσε την πλατφόρμα για να υλοποιηθεί το μοντέλο PTC. Το μοντέλο έτρεξε για 10 χρόνια, δηλαδή για 20 χρονικές περιόδους. Στο μοντέλο του PTC εισήχθησαν γεωτρήσεις οι οποίες περιείχαν τιμές για την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Έπειτα, έγινε εισαγωγή των δεδομένων της βροχόπτωσης, των υδραυλικών αγωγιμοτήτων, καθώς επίσης ορίστηκαν και οι οριακές τιμές στα ανατολικά και δυτικά σύνορα του υδροφορέα και πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση και ο έλεγχος του μοντέλου. Στην συνέχεια, έγινε εισαγωγή της τιμής της συγκέντρωσης του ρύπου – νιτρικών και μελετήθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή ρύπανσης. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου για την μεταφορά μάζας για το 5ο και το 10ο έτος της χειμερινής και της θερινής περιόδου αντίστοιχα. Σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου και προτάθηκαν τρόποι για την μείωση του εμπλουτισμού του υδροφορέα από νιτρικά.

Abstract:

In the context of the preparation of this thesis, the use of the subsurface flow model Princeton Transport Code (PTC) for the simulation of groundwater flow and transport of pollutants - nitrates - in the area of the Moires in the southern part of the prefecture of Heraklion is discussed.

In order to properly simulate groundwater flow and contaminant transport - nitrates, the data had to first be properly prepared for input into the PTC groundwater flow and solute transport model. The ArgusOne program was used, which provided the platform for implementing the PTC model. The model ran for 10 years, or 20 time periods. Boreholes with groundwater levels were entered into the PTC model. Then the data of precipitation and hydraulic conductivities were entered, and the limits at the eastern and western boundaries of the aquifer were set, and the calibration and control of the model were performed. Then the value of pollutant concentration - nitrates - was entered and three different scenarios were studied, differing according to the pollution area. Finally, the results of the solute transport model were presented for the 5th and 10th year of the winter and summer seasons, respectively. The results of the model were commented and ways to reduce aquifer recharge by nitrates were suggested.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012