Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τριανταφυλλάκη Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.3
Ώρα28/02/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Τριανταφυλλάκη Μαρία

Α.Μ.: 2017050096

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Ώρα: 11:30 π.μ.

Αίθουσα:..Κ2Α3

Θέμα ΔE «Μελέτη της κατανομής μεγέθους των λεπτόκοκκων σωματιδίων στο σταθμό του Ακρωτηρίου: Επίδραση του αστικού περιβάλλοντος και εποχιακές διακυμάνσεις»

Title «Investigation of fine particle number size distribution at Akrotiri station: impact from urban environment and seasonal variability»

Επιβλέπων: Καθ. Λαζαρίδης Μιχαήλ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Λαζαρίδης Μιχαήλ

2 Αν. Καθ. Βουλγαράκης Απόστολος

3 Δρ. Χατουτσίδου Σοφία-Ειρήνη

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Για τη διεξαγωγή της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αριθμητικής συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην παράκτια προαστιακή περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων. Οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν σε διάστημα 100 ημερών, για σωματίδια μεγέθους από 14,07 – 736,5 nm. Μελετήθηκαν οι μηνιαίες  διακυμάνσεις, με τον Ιανουάριο να σημειώνει, παρά τη μικρή συνεισφορά στο σύνολο της δειγματοληψίας, τις υψηλότερες συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων με μεγαλύτερη συνεισφορά στην περιοχή των 31 nm. Τον ίδιο μήνα, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μετρήθηκαν στα διαστήματα μεταξύ 19:00 μ.μ - 00:00 π.μ. και 8:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., υποδηλώνοντας τη σημαντική επίδραση των οικιακών καύσεων και της κυκλοφορίας στα επίπεδα της αριθμητικής συγκέντρωσης. Τους εαρινούς μήνες, το προφίλ συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων παρέμεινε το ίδιο, ωστόσο με χαμηλότερες τιμές των συγκεντρώσεων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδίως τον Ιούλιο, καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων μεταξύ 15:00 μ.μ. - 3:00 π.μ. λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας και της νυχτερινής ζωής. Παράλληλα, ύστερα από σύγκριση με τις διακυμάνσεις του Σαββατοκύριακου, διαπιστώθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ιδίως για εύρος διαμέτρων 60 – 70 nm. Η θερμοκρασία συσχετίστηκε σε μέτριο βαθμό με την αριθμητική συγκέντρωση των σωματιδίων μόνο τον χειμώνα και την άνοιξη, όπου οι καύσεις για θέρμανση ήταν ακόμα απαραίτητες. Η επεξεργασία των μετρήσεων έδειξε επίσης, ότι οι χαμηλής ταχύτητας άνεμοι ευνοούν τη συσσώρευση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Τον Ιανουάριο, η πλειοψηφία των ανέμων προήλθε από νοτιοδυτική και δυτική-νοτιοδυτική κατεύθυνση, γεγονός που συνδέει τις αυξημένες συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων με τις εκπομπές από την πόλη των Χανίων. Οι επιδράσεις από τους κοντινούς οικισμούς του Ακρωτηρίου, το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Σούδας δεν συνέβαλαν ισχυρά στη διαμόρφωση της κατανομής των αιωρούμενων σωματιδίων. Εξίσου σημαντική διαπιστώθηκε η συμβολή των σωματιδίων προερχόμενων από τη θάλασσα, τα οποία μετέφεραν οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι στην περιοχή του σταθμού. Τέλος, εξετάστηκαν 11 γεγονότα πυρηνοποίησης, που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, με μέσο ρυθμό σχηματισμού και ανάπτυξης σωματιδίων 0,113 cm-3×s-1 και 2,93 nm×h-1 αντίστοιχα. Τα περισσότερα από αυτά έλαβαν χώρα τον Μάιο μεταξύ 11:00 π.μ. -14:30 μ.μ και η παρουσία τους συνδέθηκε κυρίως με μεταφορά αερίων μαζών από τη θάλασσα.

Abstract:

(Αγγλικά)

In order to conduct this thesis, measurements of the particle number size distribution of airborne particles in the coastal suburban area of Akrotiri, Chania were carried out. The measurements were completed over a period of 100 days, for particles ranging in the size from 14.07 - 736.5 nm. Monthly variations were studied, with January having the highest concentrations of fine particles at the 31 nm size range, despite a minimal contribution to the total sampling. In the same month, due to low temperatures, higer concentrations were measured between 7:00 pm - 00:00 am and 8:00 am - 1:00 pm, indicating the significant influence of domestic heating and traffic on particle number concentration levels. During spring, the particle number concentration profile remained the same, but with lower levels of concentration. During summer, especially in July, high levels of particle concentrations were recorded between 15:00 pm - 3:00 am due to increased tourist activity and nightlife. At the same time, in comparison to weekend variations, higher number concentration was found on weekdays, especially in the size range of 60 - 70 nm. Temperature was moderately correlated with the numberl concentration of particles only in winter and spring, when combustion for heating purposes was still necessary. Data analysis has also showed that low-speed winds favour the accumulation of particles in the atmosphere. In January, the majority of the winds came from south-west and west-south-west directions, which links the increased fine particle concentrations with emissions from the city of Chania. Influence from the nearby domestic area of Akrotiri, the airport and the port of Souda did not strongly contribute with the particle number size distribution. Equally important was the contribution of particles arriving directly from the sea, which were carried by the north-northwest winds in the area of the station. Finally, 11 nucleation events were recognised during the sampling period with an average formation and growth rate of 0.1131 cm-3×s-1 and 2.93 nm×h-1 respectively. Most of them occurred in May between 11:00 am - 2:30 pm and their presence was favored by the sea breeze.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012