Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δερμιτζάκη Γεωργίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα01/03/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑ  ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ 

Τίτλος:Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Title:THE IMPACT OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND HUMAN CENTERED DESIGN ON THE TYPOLOGY OF WORKSPACE

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 15.00 μ.μ.
Αίθουσα συνεδριάσεων Γ4

Εξεταστική Επιτροπή

    
Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Καραγιάννη (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης 


Περίληψη

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού πλέον, σε ότι αφορά τη δημιουργία υλοποιήσιμου αποτελέσματος, η τεχνογνωσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τη δημιουργικότητα. Διανύουμε την εποχή της διαρκούς ανταλλαγής γνώσεων, της εύκολης επικοινωνίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Στην παρούσα εργασία αναλύεται το ζήτημα της σύζευξης του χώρου εργασίας με τις διαδραστικές τεχνολογίες, καθώς υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία αυτές ασκούν δραστική επιρροή στη διαδικασία του σχεδιασμού. Αρχικά θα αναλυθεί η χωρική εμπειρία και πώς αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Στη συνέχεια, θα ερευνηθούν οι παράμετροι που συντελούν στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχεδιασμού στον εργασιακό χώρο, υπό το πρίσμα των διαδραστικών τεχνολογιών. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση των υφιστάμενων χώρων εργασίας και ερευνάται ποιες είναι οι παράμετροι που καθιστούν λειτουργικό έναν εργασιακό χώρο, με στόχο αυτός να ικανοποιεί τις ανάγκες του προσωπικού. Ύστερα, θα προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, με τις διαδραστικές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου και των αναγκών του. Τέλος, κρίνεται ποια θα πρέπει να είναι τα νέα δεδομένα στο σχεδιασμό του χώρου εργασίας και επισυνάπτεται η ανάγκη για την εφεύρεση μίας νέας τυπολογίας στο χώρο εργασίας. 

Abstract

New technologies are an integral part of our daily life. In our days, when it comes to creating a realizable result, expertise plays an equally important role as creativity. We live in the age of continuous knowledge sharing, easy communication and artificial intelligence. This paper analyzes the issue of coupling the workplace with interactive technologies, as there are now several fields in which they exert a drastic influence on the design process. Initially, the spatial experience in architecture will be analysed within scientific frameworks. In next chapters the paper investigates the parameters that contribute to the human-centered approach to design in the workplace, in the light of interactive technologies. In addition, as part of the work, an evaluation of existing workplaces is carried out and the parameters that make a workplace functional are investigated in order to satisfy the needs of the staff. Moreover, the appropriate working conditions are defined, so that they are at the service of human, his needs and desires. In the final chapter this paper analyzes the new data in the design of the workplace and attaches need for the invention of a new typology in the workplace.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012