Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαυρίδη Καλλιόπης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/03/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Μαυρίδη Καλλιόπη

Αριθμός Μητρώου: 2021019013

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Προσδιορισμός των κρίσιμων διαστάσεων για την αξιολόγηση της λειτουργίας μιας πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας.

Τίτλος στα Αγγλικά: Determination of the critical parameters for the assessment of the operation of a primary school unit.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλης

Πρώτο Μέλος: Κοντογιάννης Θωμάς

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γιώργος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση: (α) των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση των σχολείων τους, (β) του βαθμού στον οποίο η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης και (γ) του βαθμού στον οποίο τα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτουν τρεις διαφορετικές διαστάσεις ποιότητας, ήτοι αυτή της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας, της διοικητικής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός αυτός καλύφθηκε μέσω ποσοτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 191 εκπαιδευτικοί της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την συλλογή του ερευνητικού δείγματος ακολουθήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά και η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας το SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση των σχολείων, δεν ανταποκρίνονται στην επικρατούσα πραγματικότητα στα σχολεία τους. Επίσης, αποδείχτηκε ότι οι τρεις ανωτέρω αναφερόμενες διαστάσεις ποιότητας, καλύπτονται σε μέτριο βαθμό από τα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ τους, οι διαστάσεις αυτές εμφανίζουν θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The purpose of this dissertation is (a) to investigate the beliefs of primary school teachers about the evaluation of their schools, (b) the extent to which reality meets expectations regarding the issue of evaluation and (c) the extent to which Greek primary schools cover three different dimensions of quality, namely that of the pedagogical and learning function, the administrative function and the educational development of the teachers. This purpose was met through a quantitative survey, in which 191 teachers of Greek primary education participated. Convenience and snowball sampling were followed to collect the research sample. Research data were collected electronically, and statistical analysis was done using SPSS. The results showed that the expectations of Greek primary education teachers for the evaluation of schools do not correspond to the prevailing reality in their schools. Also, it was proven that the three above-mentioned quality dimensions are covered to a moderate extent by Greek primary education schools. Among these three dimensions there is a positive and statistically significant correlation.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/03/2023

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/91367821847?pwd=M3NLRHZ2QVVBZ3pVRFRybXhUVTl4dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012