Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κριτσωτάκη Χαρίκλειας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα03/05/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Χαρίκλεια Κρητσωτάκη

Τίτλος:Κτίρια Πολιτισμού-Τοπόσημα Το παράδειγμα του Ηρακλείου

Τitle:Cultural Buildings - Landmarks The example of Heraklion 


Τετάρτη 03 Μαΐου  2023   13.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου ετους
Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια :  Άννα Καραγιάννη (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια:    Διμέλλη Δέσποινα                      
Αναπληρωτής Καθηγητής :Τζομπανάκης Αλέξιος               


Περίληψη

Στην παρούσα εργασία ερευνάται η χωρική, συνθετική και πολιτισμική σημασία των κτιρίων που φιλοξενούν χρήσεις σχετικές με τον πολιτισμό, μέσα στον αστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη των πολιτισμικών κτιρίων της πόλης του Ηρακλείου με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων όσων αφορά τον ρόλο τους ως τοπόσημα. 
Η έρευνα εστιάζεται σε δύο μέρη:  το πρώτο επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών ορισμών απαραίτητων για την διεξαγωγή της, όπως είναι ο πολιτισμός και  το πολιτισμικό τοπόσημο. Επιχειρείται η κατανόηση της έννοιας του τοπόσημου, μέσω της ανάλυσης του ορισμού του. Η παραπάνω ανάλυση επικεντρώνεται στη διερεύνηση της θεωρίας του πολεοδόμου Kevin Lynch, ο οποίος μέσα από τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας επιχείρησε να προσδιορίσει την αντίληψη των ανθρώπων για το αστικό τοπίο και τον τρόπο περιήγησης τους σε αυτό. 
Γίνεται μια εισαγωγή στην ιστορία της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, που καλύπτει το χρονικό πλαίσιο από την μινωική περίοδο έως τα νεότερα χρόνια. Σκοπός είναι να γίνει αντιληπτή η αστική ανάπτυξη στο πέρασμα των αιώνων και να αποτιμηθούν τα πολιτισμικά τοπόσημα και μνημεία που δημιούργησαν οι λαοί στην παλιά πόλη του Ηρακλείου.   
Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης. Εξετάζεται κατά πόσον τα σημαντικότερα επιλεγμένα κτίρια που προάγουν τον πολιτισμό λειτουργούν ως τοπόσημα μέσα στην πόλη. Η μεθοδολογία που ακολουθείται εστιάζει στην ανάλυση των κτιρίων με βάση τις τρεις κλίμακες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την κτιριακή, την αστική και την κλίμακα του ανθρώπου ως βιωματική. Διερευνάται η σχέση των πολιτισμικών κτιρίων με τον αστικό ιστό και διεξάγεται εμπειρική ανάγνωση για την αναζήτηση της σχέσης των κτιρίων με αυτόν. 
Τέλος, διεξάγονται συμπεράσματα βάση των οποίων διακρίνονται οι λόγοι που καθιστούν κάθε κτίριο πολιτισμού τοπόσημο με βάση τις τρεις κλίμακες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 

Abstract 

This paper investigates the spatial and cultural significance of buildings dedicated to culture within the urban space. Specifically, the object of the research is the study of the cultural buildings of the city of Heraklion in order to draw conclusions / results regarding their role as landmarks. 
The research focuses on two parts, the first presents on the analysis of fundamental key/ basic definitions, such as culture and cultural landmark. The notion of landmark is investigated through the analysis of its definition. The above analysis focuses on the exploration of the theory of the urban planner Kevin Lynch, who through conducting empirical research attempted to determine people's perception of the urban landscape and their way of navigating it.
An introduction is made to the history of the old city of Heraklion, covering the time frame from the Minoan period to modern times. The aim is to understand urban development over the centuries and to evaluate the cultural landmarks and monuments created by the folk in the old town of Heraklion.
In the second part, the urban landscape of Heraklion, Crete, is used as acase study. It is examined whether the presented buildings act as landmarks within the city. The methodology followed focuses on the analysis of buildings based on the three scales of architectural design, the building, the urban and the human scale as experiential. The relationship of cultural buildings with the urban space is investigated and empirical reading is carried out to search for the relationship of buildings with it.
Finally, conclusions are drawn regarding the distinguishing of the reasons for determining each cultural landmark building based on the three scales of architectural design.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012