Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Διονυσίου Χαρδαλούπα – Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα16/05/2023 13:15 - 14:15

Περιγραφή:

Τίτλος

Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους με συμβολομετρία δορυφορικών εικόνων Radar - Monitoring ground deformations with interferometry of Radar satellite images.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Καθ. Μερτίκας Στυλιανός (επιβλέπων)

2. Καθ. Παρτσινέβελος Παναγιώτης

3. Επίκ. Καθ. Βαρουχάκης Εμμανουήλ

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός περιοχών στον νομό Χανίων Κρήτης, που παρουσιάζουν παραμορφώσεις με εικονοληπτικά radar από την δορυφορική αποστολή Sentinel-1 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European satellite Agency, ESA).
Η έντονη τοπογραφία του εδάφους της Κρήτης σε συνδυασμό με τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής αλλά και με τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση των εδαφικών παραμορφώσεών της.
Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου στον νομό Χανίων δημιουργήθηκε χάρτης ταχυτήτων του εδάφους από 129 εικόνες SAR (Synthetic Aperture Radar) του δορυφόρου Sentinel-1A μέσω της διαχρονικής τεχνικής κατανεμημένων σκεδαστών (Distributed Scatterers, DS), υποσυνόλων μικρών βάσεων (Small Baseline Subset , SBAS).
Δημιουργήθηκαν 630 συμβολογραφήματα, από τα οποία αφαιρέθηκαν οι κύριες αιτίες που προκαλούν θόρυβο στην συμβολομετρική φάση, όπως οι παλίρροιες της στερεάς Γης (Solid Earth Tides, SET) και η τροπόσφαιρα. Τελικά, σχηματίστηκε χάρτης ταχυτήτων εδάφους ενώ πραγματοποιήθηκε σύγκριση με δεδομένα από τους μόνιμους σταθμούς GPS (Global Positioning Ssytem). Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εδαφικής παραμόρφωσης ήταν της τάξης του 1,54 mm/year. Εντοπίστηκαν επτά περιοχές που παρουσιάζουν επιφανειακές μετατοπίσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές με ταχύτητες μετακίνησης από 7 έως 20 mm/year.
-------------
The purpose of this Master's thesis is monitoring and identification of areas that exhibit deformations using SAR satellite images from the Sentinel-1 mission of the European Space Agency in the region of Chania, Crete, Greece. The intense topography of the terrain in Crete, in combination with the seismic activity of the region and the deformations caused by extreme weather phenomena, makes continuous monitoring of ground deformations necessary. The rugged topography of Crete, combined with the seismic activity in the area and the deformations caused by extreme weather phenomena, makes continuous monitoring of soil deformations necessary.
For the implementation of the above project in the prefecture of Chania, a ground deformation map was created from 129 SAR images of the Sentinel-1A satellite through the long-term technique of Distributed Scatterers (DS) and Small Baseline Subset (SBAS).
A total of 630 interferograms were produced and the main sources of noise in the interferometric phase, such as Solid Earth Tides and tropospheric effects, were removed. The resulting ground velocity map was compared with GPS measurements from permanent stations, with a mean square error of 1.54 mm/year. Seven areas with surface displacements, mainly in mountainous regions, were identified, with velocities ranging from 7 to 20 mm/year.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012