Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής- Σκαράκης Νικόλαος-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.7
Ώρα22/05/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ

Α.Μ.: 2021057552

Ημερομηνία Παρουσίασης: 22 ΜΑΪΟΥ 2023

Ώρα: 15:00

Αίθουσα: Κ2Α7

Θέμα ΔΜΣ «Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων. Εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου.»

Title MSc «Assessment of the Sustainability of Sensitive Ecosystems. Application in Balos lagoon.»

Επιβλέπων: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

2 ΤΡΥΦΩΝ ΔΑΡΑΣ

3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Περίληψη:

Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για το μέλλον του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς επηρεάζουν και μετριάζουν την εμφάνιση, συχνότητα και συμπεριφορά φυσικών καταστροφών, παρέχουν φυσικούς πόρους, πληθώρα θέσεων εργασίας και ευκαιρίες ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ωστόσο, ο ταχέως αναπτυσσόμενος τουρισμός στη φύση ασκεί μη βιώσιμες πιέσεις στα εν λόγω οικοσυστήματα, θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους, δηλαδή της λειτουργiας τους από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση ενός τέτοιου τύπου οικοσυστήματος, τα οφέλη από το φυσικό κεφάλαιο πρέπει να αποτιμώνται και να εντάσσονται στο σχέδιο διαχείρισής τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, μιας περιοχής NATURA 2000, που αποτελεί τουριστικό προορισμό υψηλής επισκεψιμότητας, στην Κρήτη.

Η Ζωνική Μέθοδος Κόστους Ταξιδίου (ZTCM) σε συνδυασμό με την Μέθοδο Προθυμίας Πληρωμής (WTP), αξιοποιήθηκαν, αφενός για τη σκιαγράφηση του προφίλ επισκεπτών και αφετέρου για την κατασκευή τριών μοντέλων που συσχετίζουν την τιμή εισιτηρίου στην παραλία με το ποσοστό επισκεπτών που εισέρχονται, βάσει του κόστους μεταφοράς στην παραλία (μοντέλο TC), του κόστους μεταφοράς συνεκτιμώντας το ευκαιριακό κόστος του χρόνου (μοντέλο TTC) και της δεδηλωμένης προτίμησης (μοντέλο WTP). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας εντοπίζουν ότι ο Μπάλος είναι πόλος έλξης νεαρών επισκεπτών, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που ταξιδεύουν με σύντροφο για αναψυχή.   Η επιλογή της μεταφοράς τους μοιράζεται ισόποσα σε θαλάσσια και επίγεια μέσα, με μεγαλύτερα ποσοστά όσων ταξιδεύουν με κρουαζιέρα προς την παραλία να προτείνουν υψηλότερη τιμή εισιτηρίου.

Από την ανάλυση ευαισθησίας των μοντέλων προκύπτει ότι από όλα, το TTC είναι το πιο σταθερό σε αλλαγές βασικών παραμέτρων, καθιστώντας το κόστος του χρόνου σημαντικό παράγοντα της ανάλυσης.     

Η πλειοψηφία των επισκεπτών πρότεινε να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στην παραλία. Συγκρίνοντας τα μοντέλα, το WTP προβλέπει μείωση 60-70% της τουριστικής ροής με χρέωση εισιτηρίου EUR 5, ενώ τα μοντέλα ZTCM συμφωνούν σε μια μείωση 40% για το ποσό αυτό. Επιπλέον, το πλεόνασμα καταναλωτή εκτιμήθηκε στα 9.90, 15.42 και 17.74 EUR/επισκέπτη, για τα μοντέλα WTP, TC και TTC αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι οι επισκέπτες επωφελούνται πολύ περισσότερο από ό,τι τελικά πληρώνουν.

Τελικά, διαφαίνεται ότι η επιβολή υψηλότερου εισιτηρίου μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της τουριστικής ροής, χωρίς τη μείωση των ετήσιων εισόδων της παραλίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία ανάπτυξης ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης και ακόμα στον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων που αφορούν στην Λιμνοθάλασσα του Μπάλου και την ευρύτερη περιοχή.

Abstract:

Sensitive ecosystems play a major role in the future of the environment, economy and society, as they affect and mitigate natural hazards, provide food, energy and medicinal resources, a plethora of employment jobs, as well as cultural and recreational services. Meanwhile, the rapidly growing nature-based tourism is applying unsustainable pressures on such ecosystems, prioritizing the assessment of their sustainability, i.e., environmental, economic and social functionality.

To ensure the long-term development and conservation of an ecosystem, benefits from the natural capital must be valued and included in a management plan. This project aims to assess the sustainability of Balos lagoon, a NATURA 2000 site and highly visited tourist attraction in Crete, Greece. The Zonal Travel Cost Method (ZTCM), along with Willingness to Pay (WTP), were utilized as economic valuation methods for non-market goods. The analysis provided useful insight into the visitors’ profile, as well as three different models that relate the price of an Entrance Fee to the percentage of visitors, based on travel costs to the beach (TC model), travel costs including the opportunity cost of time (TTC model) and visitors’ stated preference (WTP model).

The results of the survey indicate that Balos attracts young, highly educated visitors, travelling from Europe with their partners for leisure. Their choice of transport is evenly split between sea and land transport, with a larger percentage of those who travel by cruise to the beach suggesting a higher ticket price.

The sensitivity analysis performed shows that of all three models, TTC is the most stable to changes in key parameters, making the cost of time an important factor in the analysis.    

The majority of visitors suggested that access to the beach should be free. Comparing the models, the WTP predicts a 60-70% reduction in tourist flow with a EUR 5 ticket charge, while the ZTCM models agree on a 40% reduction for this amount. Furthermore, the consumer surplus was estimated at EUR 9.90, 15.42 and 17.74 EUR/visitor by the WTP, TC and TTC model respectively, indicating that visitors benefit much more than what they actually pay.

Finally, it appears that the implementation of a higher entrance fee can help control the tourist flow without reducing annual revenues.  This information can be incorporated into the development of a sustainable management plan and the design of tourism packages for Balos Lagoon.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012