Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κόγιας Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα16/06/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:  Κόγιας Ιωάννης

Α.Μ.: 2012050063

Ημερομηνία Παρουσίασης: 16/06/2023

Ώρα:12:00

Αίθουσα: Μέσω τηλεδιάσκεψης

Topic: My Meeting

Time: Jun 16, 2023 12:00 AM Athens

https://tuc-gr.zoom.us/j/97139593298?pwd=MFBVRDEvR0FtSTAyaXhJem9NQWRwUT09

Meeting ID: 971 3959 3298

Password: 399967

Θέμα ΔE «Νιτροποίηση σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας παρουσία αμμωνιακού υποστρώματος»

Title «Nitrification in high temperatures periods in presence of ammonia substrate»

Επιβλέπων: Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Παρανυχιανάκης Νικόλαος

2. Νικολαΐδης Νικόλαος

3. Καρατζάς Γεώργιος

Περίληψη:

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής έρευνας αποτελεί η επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας στο κύκλο του Ν. Συγκεκριμένα κατά τη διεργασία της νιτροποίησης, η οποία λαμβάνει χώρα στα εδάφη, ανάλογα με τη χρονική έκθεση, των εδαφών στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, και την παρουσία αζωτούχου λιπάσματος.

Η θερμοκρασία αποτελεί ένα βασικό παράγοντα της νιτροποίησης. Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη η εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, γίνεται συχνότερη. Η κατανόηση της δράσης των μικροοργανισμών, οι οποίοι οξειδώνουν την ΝΗ3 σε ΝΟ3-, σε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η περίσσεια χρήση αμμωνιακών υποστρωμάτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε επιβλαβή αποτελέσματα, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Κατά τη διεκπεραίωση της διατριβής εκθέσαμε εδαφικούς μικρόκοσμους σε διάφορες θερμοκρασίες, με θερμοκρασιακό εύρος από τους 30 oC μέχρι τους 50 oC, προσομοιώνοντας συνθήκες καύσωνα σε εργαστηριακό επίπεδο, εντός θαλάμων επώασης. Αναλυτικά μελετήσαμε τις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ΝΟ3-, με τη μέθοδο Καδμίου, και των ΝΗ4+, με τη μέθοδο Nessler, σε θερμοκρασίας 30, 35, 40, 45 και 50 oC, για το χρονικό διάστημα, κλίμακας από μία έως δύο εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε θερμοκρασίες μικρότερες των 40 oC επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΝΟ3-. Επίσης έδειξαν πως στους 50 oC δεν καταστέλλεται η διεργασία της νιτροποίησης, όμως τότε παράγονται περισσότερα ΝΗ4+. Τέλος η ιδανική χρονική στιγμή προσθήκης ΝΗ3 υποστρώματος, κατά τη γεωργική καλλιέργεια των εδαφών αυτών, σε καιρικές συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας είναι με το πέρας της πρώτης εβδομάδας.

Abstract:

The object of this diplomatic research is the effect of high temperature on the N cycle. Specifically, during the process of nitrification, which takes place in the soils, depending on the time exposure of the soils, to the specific temperature, and the presence of nitrogen fertilizer.

Temperature is a key factor in nitrification. Due to global warming, the occurrence of high temperatures, especially in the summer months, is becoming more frequent. Understanding the action of microorganisms, which oxidize NH3 to ΝΟ3-, at high temperature values is essential to optimize agricultural production to avoid excess use of ammonium substrates, which can lead to harmful effects, both for the environment and the human body.

During the experiments, we exposed soil microcosms to various temperatures, with a temperature range from 30 oC to 50 oC, simulating heat conditions at laboratory level, inside incubation chambers. We studied the changes in the concentrations of ΝΟ3-, with the Cadmium method, and of ΝΗ4+, with the Nessler method, at temperatures of 30, 35, 40, 45 and 50 oC, for the time period, ranging from one to two weeks.

The results showed that higher concentrations of ΝΟ3- are achieved at temperatures lower than 40 oC. They also showed that at 50 oC the nitrification process is not suppressed, but then more ΝΗ4+ is produced. Finally, the ideal time to add NH3 substrate, during the agricultural cultivation of these soils, in weather conditions of high temperature, is at the end of the first week.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012