Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Ζαρογούλας Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/06/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ζαρογούλας Κωνσταντίνος

Α.Μ.: 2018050104

Ημερομηνία Παρουσίασης: 15-06-2023

Ώρα: 11:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/95274056603?pwd=RnJueUp4T2JibWdtNTc5cG1pV3dpZz09

Θέμα ΔE « Σύγκριση σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων στην κατανάλωση καυσίμου κατά την συλλογή και μεταφορά τους. »

Title «Comparison of commingle, recyclables and biowaste on diesel consumption during their collection and transport. »

Επιβλέπων: Γιαννής Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γιαννής Απόστολος

2 Κολοκοτσά Διονυσία

3 Βουλγαράκης Απόστολος

Περίληψη:

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός των καταναλώσεων καυσίμου των απορριμματοφόρων αλλά και τις εκπομπές αυτών, κατά την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, τον Δήμο Περιστερίου. Αρχικά, συλλέχτηκαν τα δεδομένα από τον Δήμο Περιστερίου σχετικά με τις καταναλώσεις των απορριμματοφόρων, αλλά και τις διαδρομές που ακολουθούν αυτά για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε στο πεδίο, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και στο χώρο επεξεργασίας (κομποστοποίησης) των βιοαποβλήτων. Στην συνέχεια, ο Δήμος διαχωρίστηκε σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες (αστική, εμπορική, λόφος, βιοτεχνική), με απώτερο σκοπό την σύγκριση αυτών ως προς τις καταναλώσεις καυσίμου των απορριμματοφόρων. Έπειτα, υπολογίστηκε ο συντελεστής αποτελεσματικότητας μιας διαδρομής  απορριμματοφόρου (λίτρα (L) καυσίμου ανά μάζα (t) αποβλήτων). Ακολούθησε, η σύγκριση των καταναλώσεων, όχι μόνο ως προς τις ζώνες χρήσεις γης του Δήμου αλλά και ως προς τα τρία βασικά ρεύματα αποβλήτων (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα) και τους τέσσερις βασικούς τύπους απορριμματοφόρων (EURO II, EURO IV, EURO V, EURO VI). Ακόμη, μελετήθηκαν  οι εκπομπές του κάθε απορριμματοφόρου (διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οξείδια του αζώτου (NOX), υδρογονάνθρακες (HC) και σωματιδιακή ύλη  (PM)) συγκριτικά με τα τρία ρεύματα αποβλήτων και τους τέσσερις τύπους απορριμματοφόρων. Προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των ζωνών διαχωρισμού του Δήμου Περιστερίου στην κατανάλωση καυσίμου αλλά και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ξεχωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων. Τέλος, εξάχθηκαν βασικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα αλλά και τον αντίκτυπο που έχει η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων για κάθε ζώνη διαχωρισμού, κινητήρα EURO και τύπο αποβλήτων και προτάθηκαν τρόποι μείωσης των καταναλώσεων και των εκπομπών των απορριμματοφόρων.

Abstract:

The purpose of this thesis is the estimation of diesel consumption of the garbage trucks and their emissions, during collection and transport of waste for one of the largest municipalities of Attica, the Municipality of Peristeri. Initially, the data were obtained from the Municipality of Peristeri about the diesel consumption of garbage trucks and the collection and transport routes. The data were collected on-site followed by field trip in the waste transfer station, the landfill, the mechanical sorting center of recyclables and the composting facility for biowaste treatment. The Municipality was divided in four different zones (urban, commercial, hill, business) to compare the fuel consumption of the garbage trucks. Consequently, the fuel consumption efficiency was estimated for each route of a garbage truck (liters (L) of fuel per mass (t) of waste). Furthermore, the fuel consumption efficiency was estimated for the three main waste categories (commingled, recyclable, bio-waste) and the four main garbage truck engines (EURO II, EURO IV, EURO V, EURO VI). Last, the air emissions of each garbage truck were studied for the pollutants: carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOX), hydrocarbons (HC) and particulate matter (PM) in comparison with the three waste categories and the four garbage truck engines. Important results were emerged regarding the effect of the zones of the Municipality of Peristeri on fuel consumption and on the environmental impact of the separate collection of bio-waste. It is concluded the effectiveness and impact of waste collection and transport for each zone, EURO engine and type of waste, while it is proposed various methods for reducing garbage truck fuel consumption and air emissions.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012