Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Λυμπεράκης Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα16/06/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ιωάννης Λυμπεράκης

Α.Μ.: 2016050026

Ημερομηνία Παρουσίασης: 16/06/2023

Ώρα: 14:00

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/96165322961?pwd=R2FqK0g3MTJBem9DZWYvcWd2Z2kxQT09

Θέμα ΔE «Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής των Καρστικών Πηγών της Αργυρούπολης»

Title « Modelling the hydrology of the catchment area of the Karst Springs of Argyroupoli »

Επιβλέπων: Νικολαΐδης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Νικολαΐδης Νικόλαος

2 Καρατζάς Γεώργιος

3 Μαρία Λιλλή

Περίληψη:

(Ελληνικά)

             Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά το φράγμα Ποταμών στην περιοχή του Αμαρίου και τις Καρστικές πήγες Αργυρούπολης, μια μικρή κωμόπολη της επαρχίας Ρεθύμνου. Οι παραπάνω περιοχές ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και διοικητικά υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Για την μοντελοποίηση των περιοχών έγινε χρήση του ημι-κατανεμημένου μοντέλου Soil & Water Assessment Tool (SWAT) του προγράμματος ArcGIS.

             Για την μοντελοποίηση των περιοχών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χειροκίνητης βαθμονόμησης, ακολουθώντας τη διαδικασία δοκιμής - σφάλματος. Η έκταση της λεκάνης που μοντελοποιήθηκε είναι 369.5 km2 και διαχωρίστηκε σε 43 υπολεκάνες και 256 HRUs. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των HRUs, εισάχθηκαν καιρικά δεδομένα όπως οι βροχομετρικές και οι θερμοκρασιακές μετρήσεις των σταθμών από το 1961 έως και το 2021. Για την μοντελοποίηση του Φράγματος Ποταμών έγινε διαχωρισμός των δεδομένων σε δυο περιόδους, η πρώτη αφορούσε τα έτη 1970-88 ενώ η δεύτερη τα έτη 1989-97. Με την πρώτη περίοδο έγινε η βαθμονόμηση του μοντέλου και με την δεύτερη έγινε επαλήθευση αυτού, ενώ  η αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας και εγκυρότητάς τους επιτεύχθηκε με τη δημιουργία γραφημάτων και τον υπολογισμό των στατιστικών δεικτών NSE, RMSE,RSR και PBIAS.

             Έπειτα έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης σύμφωνα με τα δεδομένα πεδίου του ταμιευτήρα τα οποία παραχωρήθηκαν από τον Ο.Α.Δ.Υ.Κ. και αφορούσαν μετρήσεις στάθμης και όγκου του ταμιευτήρα για την περίοδο 05/2008 έως 01/2010.  Ακόμα υπολογίστηκε πως η παροχή του Φράγματος Ποταμών κυμαίνεται μεταξύ 5 εκ.κυβικών και 45 εκ.κυβικών ετησίως ενώ η μέση παροχή υπολογίστηκε στα 23 εκ.κυβικά. Για τον ταμιευτήρα η παροχή απόληψης είχε ληφθεί κατά τον σχεδιασμό 15 εκ.κυβικά μετρά, βάση της οποίας υπολογίστηκε το ποσοστό αστοχίας 24%. Ποσοστό που δεν παρουσιάζει ικανοποιητική ευστοχία, καθώς 10 από τα 41 χρονιά μοντελοποίησης δεν καλύπτουν την παροχή σχεδιασμού.

             Για την μοντελοποίηση των Πηγών της Αργυρούπολης, έγινε χρήση του καρστικού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο υπολογίστηκαν οι μέσες παροχές του μοντέλου και αξιολογήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στατιστικών δεικτών. Από την μοντελοποίηση των πηγών της Αργυρούπολης υπολογίστηκε για τα έτη 1983 έως και 2005, η μέση ετήσια παροχή 9.8 εκ.κυβικά μέτρα, με τις τιμές των ξηρών ετών να κυμαίνονται μεταξύ των 6 και 9 εκ.κυβικών μέτρων ετησίως, ενώ οι τιμές που αφορούν τα υγρά έτη να βρίσκονται μεταξύ των 10 και 15 εκ.κυβικών μέτρων ετησίως αντίστοιχα. Στην υπάρχουσα συμφωνία διάθεσης των νερών της πηγής είχε ληφθεί ως μέση παροχή η ποσότητα των 7 εκ. κυβικών ετησίως και βάση αυτής υπολογίστηκε το ποσοστό αστοχίας μόλις 15%. Ποσοστό με που δηλώνει ικανοποιητική ευστοχία, καθώς μόλις σε 8 από τα 52 χρονιά θα δημιουργείται η  ανάγκη για αναλογική μείωση της παροχής στους χρήστες. 

Abstract:

(Αγγλικά)

             The study area of this thesis concerns the Potamon dam in the region of Amari and the karst springs of Argyroupoli, a small town in the province of Rethymno. The above areas belong to the geographical area of Crete and administratively fall under the Regional Unit of Rethymno. The semi-distributed Soil & Water Assessment Tool (SWAT) model of the ArcGIS program was used to model the areas.

             To model the areas, the method of manual calibration was used, following the trial-error process. The basin area modeled is 369.5 km2 and divided into 43 sub-basins and 256 HRUs. After the completion of the process of defining the HRUs, weather data such as the rainfall and temperature measurements of the stations from 1961 to 2021 were entered. For the modeling of the Potamon Dam, the data was divided into two periods, the first one related to the years 1970- 88 while the second in the years 1989-97. With the first period, the model was calibrated and with the second, it was verified, while the evaluation of their predictive ability and validity was achieved by creating graphs and calculating the statistical indices NSE, RMSE, RSR and PBIAS.

             Then the results of the simulation were evaluated according to the reservoir field data provided by O.A.D.Y.K. and concerned reservoir level and volume measurements for the period 05/2008 to 01/2010. It was also calculated that the supply of the Potamon Dam varies between 5 million cubic meters and 45 million cubic meters per year, while the average flow was calculated at 23 million cubic meters. For the reservoir, the failure rate was calculated at 24%, based on the withdrawal supply had been taken during the dam design of 15 million cubic meters. A rate that does not show satisfactory accuracy, as 10 of the 41 model years do not cover the design supply.

             For the modeling of the Springs of Argyroupoli, the karst model was used according to which the average benefits of the model were calculated and it was successfully evaluated according to the results of the statistical indicators. From the modeling of the sources of Argyroupoli, it was calculated for the years 1983 to 2005, the average annual supply of 9.8 million cubic meters, with the values of dry years varying between 6 million cubic meters and 9 million cubic meters per year, while the values for wet years to be between 10 million cubic meters and 15 million cubic meters per year respectively. In the existing agreement for the disposal of the spring water, the amount of 7 million cubic meters per year was taken as an average supply, and based on this the failure rate of only 15% was calculated. A percentage that indicates a satisfactory accuracy, as only in 8 out of 52 years there will be a need for a proportional reduction in the supply to users be created.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012