Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Τρικουνάκη Μαργαρίτας - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα26/06/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Φυτοαποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών - Phytoremediation of contaminated soils.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Καθ. Κ. Κομνίτσας (επιβλ.)
  2. Καθ. Δ. Βάμβουκα
  3. Επίκ. Καθ. Ε. Βαρουχάκης

Περίληψη

Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί μοναδική απειλή τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρατεταμένης παρουσίας τοξικών ουσιών που εναποτίθενται στο έδαφος. Σε αντίθεση με άλλους τύπους ρύπανσης, τα απόβλητα παραμένουν στο έδαφος για μεγάλες περιόδους, απαιτώντας εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας. Οι διαφορετικές ιδιότητες και οι συνθέσεις αυτών των τοξικών υλικών αποτελούν μια άλλη πρόκληση, με ορισμένα να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, ενώ άλλα μπορούν να ωφελήσουν τις διαδικασίες του εδάφους. Αυτή η απόκλιση απαιτεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα χειρισμού και ορισμένες ουσίες μπορεί να αποδειχθούν πιο δύσκολες στην επεξεργασία από άλλες. Παρά αυτή την πολυπλοκότητα, δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων του εδάφους, γεγονός που το καθιστά ένα πιεστικό ζήτημα στον σημερινό κόσμο. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετά το πλαίσιο της απορρύπανσης εδαφών στα βαρέα μέταλλα με την χρήση φυτών. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της συμβολής της φυτοαπoκατάστασης στην απορρύπανση εδαφών από βαρέα μέταλλα, όπως προϊδεάζει και ο τίτλος της διπλωματικής.

Abstract

Soil contamination poses a unique threat to both the environment and human health due to the prolonged presence of toxic substances present in the soil. Unlike other types of contamination, hazardous elements remain in the soil for long periods, requiring specialized treatment techniques. The different properties and compositions of these toxic substances pose another challenge, with some being extremely hazardous, while others can benefit soil processes. This variance requires specific handling protocols and some substances may prove more difficult to process than others. Despite this complexity, there is no single solution for the safe management of soil waste, making it a pressing issue in today's world. This thesis studies the context of soil decontamination of heavy metals using plants. The aim of this particular work is to highlight the contribution of phytoremediation for the decontamination of soils from heavy metals, as the title of the thesis suggests.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012