Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τουτουντζή Ματθαίου - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα19/06/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Συγκριτική μελέτη των νομοθεσιών και των προτύπων για τον έλεγχο των μηχανικών κραδασμών κατά την εργασία σε μεταλλευτικά και τεχνικά έργα.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
2. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
3. Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής

Περίληψη

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια συγκριτική μελέτη των νομοθεσιών και των προτύπων για τη μέτρηση και τον έλεγχο των μηχανικών δονήσεων (κραδασμών) στους οποίους εκτίθεται ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μεταλλευτικά, λατομικά και κατασκευαστικά έργα. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη των μηχανικών κραδασμών, οι τρόποι μετάδοσης και οι επιπτώσεις στην υγεία του εκτιθέμενου εργαζομένου. Αναλύονται τα βασικότερα πρότυπα μέτρησης-ελέγχου κατά ISO (International Organization for Standardization) τα οποία καθορίζουν τις επιτρεπτές τιμές έντασης κραδασμών, τις μεθόδους μέτρησης και αντιμετώπισής τους και τους τρόπους επίβλεψης της υγείας του εργαζομένου που υφίσταται τις μηχανικές δονήσεις.

Πραγματοποιείται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των πρόσφατα δημοσιευμένων εργασιών με σκοπό την πλήρη κατανόηση του φαινομένου των μηχανικών κραδασμών και της επικινδυνότητας αυτού. Αναλύονται και συγκρίνονται δημοσιευμένες εργασίες από το 2000-2022 που αναφέρονται είτε σε εργαστηριακές μελέτες είτε σε μελέτες πεδίου και αφορούν τον μεταλλευτικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Παρουσιάζονται τα πρότυπα ISO που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μελέτη, το είδος των μηχανικών δονήσεων που μελετήθηκε, ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δημιουργεί τις δονήσεις καθώς και οι άλλοι συνδεόμενοι εργασιακοί παράγοντες. 

  Ακολουθεί στατιστική ανάλυση των επιπρόσθετων εργασιακών παραγόντων αλλά και των προτύπων ISO που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έρευνα που αναλύθηκε. Η στατιστική ανάλυση παρουσιάζει τα ποσοστά εμφάνισης των επιπρόσθετων εργασιακών παραγόντων αλλά και τη συχνότητα χρήσης των σημαντικότερων προτύπων ISO. Η κατηγορία των ατομικών παραγόντων υπερισχύουν των υπολοίπων με ποσοστό εμφάνισης 78,6%. Ακολουθούν οι κατηγορίες των παραγόντων εξοπλισμού και περιβάλλοντος με ποσοστό εμφάνισης 40,5% και 28,6% αντίστοιχα. Για τις μελέτες που εστιάζουν στη μέτρηση των μηχανικών κραδασμών μεταδιδόμενων σε ολόκληρο το σώμα, το πρότυπο με την συχνότερη χρήση βρέθηκε να είναι το ISO 2631-1 και για τις μελέτες που εστιάζουν στην μέτρηση των μηχανικών κραδασμών μεταδιδόμενων στο σύστημα χειρός-βραχίονα, το πρότυπο ISO 5349-1 με συχνότητα χρήσης 81,5% και 84,6% αντίστοιχα. Περίληψη

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια συγκριτική μελέτη των νομοθεσιών και των προτύπων για τη μέτρηση και τον έλεγχο των μηχανικών δονήσεων (κραδασμών) στους οποίους εκτίθεται ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μεταλλευτικά, λατομικά και κατασκευαστικά έργα. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη των μηχανικών κραδασμών, οι τρόποι μετάδοσης και οι επιπτώσεις στην υγεία του εκτιθέμενου εργαζομένου. Αναλύονται τα βασικότερα πρότυπα μέτρησης-ελέγχου κατά ISO (International Organization for Standardization) τα οποία καθορίζουν τις επιτρεπτές τιμές έντασης κραδασμών, τις μεθόδους μέτρησης και αντιμετώπισής τους και τους τρόπους επίβλεψης της υγείας του εργαζομένου που υφίσταται τις μηχανικές δονήσεις.

  Πραγματοποιείται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των πρόσφατα δημοσιευμένων εργασιών με σκοπό την πλήρη κατανόηση του φαινομένου των μηχανικών κραδασμών και της επικινδυνότητας αυτού. Αναλύονται και συγκρίνονται δημοσιευμένες εργασίες από το 2000-2022 που αναφέρονται είτε σε εργαστηριακές μελέτες είτε σε μελέτες πεδίου και αφορούν τον μεταλλευτικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Παρουσιάζονται τα πρότυπα ISO που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μελέτη, το είδος των μηχανικών δονήσεων που μελετήθηκε, ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δημιουργεί τις δονήσεις καθώς και οι άλλοι συνδεόμενοι εργασιακοί παράγοντες. 

  Ακολουθεί στατιστική ανάλυση των επιπρόσθετων εργασιακών παραγόντων αλλά και των προτύπων ISO που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έρευνα που αναλύθηκε. Η στατιστική ανάλυση παρουσιάζει τα ποσοστά εμφάνισης των επιπρόσθετων εργασιακών παραγόντων αλλά και τη συχνότητα χρήσης των σημαντικότερων προτύπων ISO. Η κατηγορία των ατομικών παραγόντων υπερισχύουν των υπολοίπων με ποσοστό εμφάνισης 78,6%. Ακολουθούν οι κατηγορίες των παραγόντων εξοπλισμού και περιβάλλοντος με ποσοστό εμφάνισης 40,5% και 28,6% αντίστοιχα. Για τις μελέτες που εστιάζουν στη μέτρηση των μηχανικών κραδασμών μεταδιδόμενων σε ολόκληρο το σώμα, το πρότυπο με την συχνότερη χρήση βρέθηκε να είναι το ISO 2631-1 και για τις μελέτες που εστιάζουν στην μέτρηση των μηχανικών κραδασμών μεταδιδόμενων στο σύστημα χειρός-βραχίονα, το πρότυπο ISO 5349-1 με συχνότητα χρήσης 81,5% και 84,6% αντίστοιχα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012