Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καούσης Χρήστος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/06/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Καούσης Χρήστος

Α.Μ.: 2018050098

Ημερομηνία Παρουσίασης: 20-06-2023

Ώρα: 12:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94255407800?pwd=clZLN2pwUzlLb3ZGZDFpNFlua1hEUT09

Θέμα ΔE «Μελέτη κατανάλωσης καυσίμου για τη συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων στο δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού. »

Title «Fuel consumption study for the collection and transport of urban waste in the municipality of Argyroypoli-Elliniko. »

Επιβλέπων: Γιαννής Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γιαννής Απόστολος

2 Στεφανάκης Αλέξανδρος

3 Ροζάκης Στυλιανός

Περίληψη:

Στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, η συλλογή και η μεταφορά αποτελούν τις διαδικασίες με το σημαντικότερο ενεργειακό αποτύπωμα και τη σημαντικότερη επίδραση στο αστικό περιβάλλον, εξαιτίας της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων και των εκπομπών αερίων που αυτή συνεπάγεται. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον φαίνεται να μην εξαρτώνται μόνο από την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και από τις εκπομπές αερίων, όπως αυτές καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμμόρφωσης των κινητήρων καύσης, ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής τους. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τον στόλο των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού για το έτος 2021, ως μία περίπτωση αντιπροσωπευτική για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Για τον σκοπό αυτό συλλέχτηκαν δεδομένα από τα αρχεία του Δήμου, τα οποία αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν. Αρχικά, διακρίθηκαν η διαδικασία της συλλογής από τη διαδικασία της μεταφοράς και ορίστηκαν τρία διαφορετικά κλάσματα αποβλήτων (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα), τέσσερις χωροταξικές ζώνες (οικιστική, εμπορική, βιομηχανική, τουριστική) -ανάλογα με τις χρήσεις γης σε αυτές- και τέσσερα περιβαλλοντικά πρότυπα συμμόρφωσης των οχημάτων (Euro III, Euro IV, Euro V και Euro VI) -ανάλογα με την σύνθεση του στόλου. Κατόπιν, υπολογίστηκαν οι καταναλώσεις καυσίμου με βάση όλες αυτές τις παραμέτρους και προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες εκπομπές αερίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την κατανάλωση καυσίμου είναι ο σχεδιασμός των δρομολογίων και ότι τα όρια των εκπομπών αερίων, όπως αυτά τίθενται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμμόρφωσης, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου των οχημάτων και επιδρούν ευεργετικά, τουλάχιστον ως προς την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Abstract:

In integrated minicipal solid waste (MSW) management systems, collection and transport are the processes with the most significant energy footprint and the most significant impact on the urban environment, due to vehicle fuel consumption and the gas emissions. The impact on the environment seems to depend not only on energy consumption, but also on gas emissions, as determined by the European compliance standards of combustion engines, depending on their date of manufacture. The purpose of this work is to evaluate the fleet of MSW collection and transport vehicles of the Municipality of Argyroupoli-Elliniko for the year 2021, as a representative municipality of the Attica Region. Logistics, data were collected from the archives of the Municipality, which were analyzed and extract valuable outcomes. Initially, the collection process was distinguished from the transport process while three different fractions of waste were defined (mixed, recyclable, bio-waste), four zones (residential, commercial, industrial, tourist) -according to the land uses in them- and four environmental vehicle compliance standards (Euro III, Euro IV, Euro V and Euro VI) - according on the fleet synthesis. Then, the fuel consumption was calculated based on all these parameters and finally, the corresponding gas emissions. The results showed that the most influential factor for fuel consumption is the planning of the routes and that the gas emission limits, as set by the European compliance standards, which contribute to the improvement of the environmental footprint of the vehicle fleet and have a beneficial effect, on air quality. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012