Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ντουρντουρέκα Αγγελικής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα22/06/2023 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

Τίτλος

Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής εργαλείων στατιστικού ελέγχου ποιότητας και διεργασιών στην παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
2. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
3. Βαρουχάκης Εμμανουήλ, Επικ. Καθηγητής

Περίληψη

Σε σύγκριση με άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο μόλυβδος, το μαγνήσιο και ο χάλυβας, η παραγωγή αλουμινίου έχει μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές διαφορές μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, η διαδικασία ανακύκλωσης αλουμινίου απαιτεί πολύ λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από την πρωτογενή παραγωγή του. Αυτό βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα μειώνει τις απαιτήσεις για χώρους υγειονομικής ταφής για την τελική διάθεση των απορριμμάτων, καθιστώντας το παράδειγμα κυκλικής οικονομίας.

Ο χαρακτηρισμός (προσδιορισμός της χημικής σύστασης) του scrap αλουμινίου διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανακύκλωσή του. Οι φορητοί αναλυτές φθορισμού ακτίνων Χ (hand-held XRF analyser) αποτελούν σήμερα το πιο διαδεδομένο όργανο για επιτόπιες μετρήσεις σε scrap μετάλλων. Στην εργασία αυτή αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός φορητού αναλυτή XRF για τον χαρακτηρισμό scrap αλουμινίου χρησιμοποιώντας τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η μέθοδος crossed Gage R&R για την εκτίμηση της αξιοπιστίας της μετρητικής διάταξης, ενώ τα στοιχεία που μετρήθηκαν ήταν: Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Pb και Zr. Χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός δειγμάτων αλουμινίου με γνωστή σύνθεση (πρότυπα) και ελήφθησαν πολλαπλές μετρήσεις σε κάθε δείγμα από διαφορετικούς χειριστές για να αξιολογηθεί η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα του οργάνου. Επιπλέον, η ακρίβεια του αναλυτή XRF αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τη μετρούμενη τιμή με την τιμή του προτύπου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA έδειξαν ότι ο φορητός αναλυτής XRF έχει καλή επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα, για την πλειονότητα των στοιχείων που μετρήθηκαν. Επίσης υπάρχει και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων και των τιμών αναφοράς, για την πλειονότητα των στοιχείων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η χρήση φορητών αναλυτών XRF για επιτόπια ανάλυση scrap αλουμινίου, αποτελεί μια καλή επιλογή διευκολύνοντας την ταχεία λήψη αποφάσεων και τον ποιοτικό έλεγχο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012