Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Μάλλιου Παναγιώτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μάλλιος Παναγιώτης

Αριθμός Μητρώου: 2018019042

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόθεση για νεοφυή επιχειρηματική δραστηριότητα

Τίτλος στα Αγγλικά: Social media impact on startup entrepreneurial intention

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Ζαμπετάκης Λεωνίδας

Τρίτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Τέταρτο Μέλος: Τσαφαράκης Στυλιανός

Πέμπτο Μέλος: Κίτσιος Φώτιος

Έκτο Μέλος: Σαρρή Αικατερίνη

 

Περίληψη

Περίληψη Διατριβής στα Ελληνικά: Η παρούσα διατριβή διερευνά τη συσχέτιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ΜΚΔ (social media) με τη διαμόρφωση επιχειρηματικών προθέσεων (entrepreneurial intention). Η έρευνα βασίζεται σε μια σειρά θεωριών και εμπειρικών μελετών από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις επιχειρηματικές προθέσεις και τη γνωστική ψυχολογία και επικεντρώνεται στο αναπτυσσόμενο startup οικοσύστημα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο ενσωματώνει παράγοντες από τη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior), το Μοντέλο Επιχειρηματικού Γεγονότος (Entrepreneurial Event Model), το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) και την Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση των ΜΚΔ στην πρόθεση για ενασχόληση με τη νεοφυή (startup) επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο στάδια, συνδυάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης, αξιοποιώντας έτσι τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου και χαρακτηρίζεται ως μικτή. Στην πρώτη φάση διεξήχθη ποιοτική μελέτη διεξάγοντας ημιδομημένες συνεντεύξεις με

νεοφυείς επιχειρηματίες για τον καθορισμό του εννοιολογικού μοντέλου (conceptual model), αξιοποιώντας έτσι «retrospective» δεδομένα. Στη δεύτερη φάση διεξήχθη ποσοτική μελέτη σε τυχαίο δείγμα Ελλήνων νεοφυών επιχειρηματιών που συμμετέχουν με κάποια startup ή project ή ιδέα σε θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, επιταχυντές και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, προκειμένου να γίνει στατιστική ανάλυση και έλεγχος των αρχικών υποθέσεων του εννοιολογικού πλαισίου με τη χρήση μοντελοποίησης διαρθρωτικών εξισώσεων - μοντέλα δομικών εξισώσεων (SEM).

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι η χρήση των ΜΚΔ επηρεάζει την επιχειρηματική πρόθεση, μέσα από την επίδραση που ασκεί στις δύο προϋπάρχουσες μεταβλητές της, δηλαδή το πόσο εφικτό (feasibility) και το πόσο επιθυμητό (desirability) αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα η χρήση τους διευκολύνει και υποβοηθά την επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει, αναπτύσσοντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς.

Η έρευνα ολοκληρώνεται με διεξοδική συζήτηση και συμπεράσματα για τη συνεισφορά των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης - ΜΚΔ, επιχειρηματική πρόθεση, νεοφυής επιχειρηματικότητα, Ελληνικό νεοφυές οικοσύστημα

Περίληψη Διατριβής στα Αγγλικά: The purpose of this thesis is to explore the impact of social media use on the display of entrepreneurial intention among startup entrepreneurs in Greece. The research reported herein is based on both theoretical and empirical studies within existing literature concerning entrepreneurial intention. Specifically, based on the Theory of Planned Behavior, the Entrepreneurial Event Model, the Technology Acceptance Model and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, an integrated conceptual framework was developed and tested within the Greek startup ecosystem. Both qualitative and quantitative research methods were designed and used to identify the components of social media websites that could foster start up entrepreneurship.

Fifteen startup entrepreneurs were interviewed during the first stage of research. Semi-structured in-depth interviews were used for data collection and all retrospective data were analyzed using content analysis and critical evaluation process, in order to elaborate and verify our initial conceptual model.

In the second stage of the research, a quantitative approach was adopted to test the hypotheses based on the initial propositions and provide generalizable empirical results. A random sample of 528 Greek startup entrepreneurs and nascent teams participating in business incubators, accelerators, hubs and co-working spaces, startup contests, or actively involved within the startup ecosystem through social media communities, were surveyed. The hypotheses of the conceptual model were tested using structural equation modeling (SEM).

Results from both research methods show that social media usage affects entrepreneurial intention by impacting its antecedents, namely, perceived feasibility and perceived desirability. Also results show that social media encourage and facilitate entrepreneurial activities, as they support the development of new role models.

These significant research findings are useful not only for policy makers, but also for everyone involved in the Greek startup ecosystem. The implications of these findings are discussed in the final chapter of the study.

Keywords: social media, entrepreneurial intention, startup entrepreneurship, Greek startup ecosystem

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Παρασκευή 14/7/2023

Ώρα: 10:00

 

ΧώροςΕξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/97620821660?pwd=a09uUnJGWUk4dkNkY256c2NFTm0wZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012