Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ταξιαρχούλας Ευγενίας Μανδαλοπούλου
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΑίθουσα: ZOOM
Ώρα29/06/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ταξιαρχούλα Ευγενία Μανδαλοπούλου

Α.Μ.:2016050048

 

Θέμα ΔE «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ»

Title «TECHNO-ECONOMIC STUDY OF A BIOREFINERY FOR THE USE OF WASTE FROM OLIVE MILLS»

 

Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Πέτρος  Γκίκας

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγητής κ. Πέτρος Γκίκας, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 

2. Επίκουρος Καθηγητής κ. Ανέστης Βλυσίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

3. Καθηγητής κ. Θεοχάρης Τσούτσος, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 

 

Περίληψη: (Ελληνικά)

Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί βασικό οικονομικό τομέα για τις χώρες παραγωγής, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο, η παγκοσμίως αυξανόμενη παραγωγή λαδιού οδήγησε στην παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων επιζήμιων για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων της ελαιοβιομηχανίας έχει εγείρει σημαντικό ενδιαφέρον στην επιστημονική ερευνητική κοινότητα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό μιας αποδοτικής εγκατάστασης για την επεξεργασία και αξιοποίηση του διφασικού αποβλήτου των ελαιοτριβείων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εδαφοβελτιωτικού. Η δομή της παρούσας διπλωματικής διαρθρώνεται σε 3 κύριες θεματικές ενότητες:

1) τη βιβλιογραφική ανασκόπηση

2) τον σχεδιασμό ενός βιοδιυλιστηρίου

3) την κοστολόγηση και την οικονομική ανάλυση αυτού.

Το 1ο μέρος εξετάζει τους τύπους των ελαιοτριβείων, τα παραπροϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους, τις διαφορετικές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή εκμετάλλευση και την ασφαλή προς το περιβάλλον διάθεσή τους, καθώς επίσης και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη χρήση των τεχνολογικών αυτών υπηρεσιών.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ενός βιοδιυλιστηρίου. Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού της εγκατάστασης περιλαμβάνει τον υπολογισμό των ισοζυγίων μάζας για κάθε εξοπλισμό, ενώ γίνεται η διαστασιολόγηση και η κοστολόγησή τους.

Τέλος, το 3ο μέρος περικλείει τον υπολογισμό του πάγιου κεφαλαίου και του λειτουργικού κόστους του εργοστασίου, τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) καθώς και άλλων οικονομικών δεικτών. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση των παραγόντων που αυξάνουν το κόστος της επένδυσης αλλά και του πως θα μπορέσουμε να τους περιορίσουμε. Στα συμπεράσματα της διπλωματικής δίνεται απάντηση στο αρχικό ερώτημα, του κατά πόσο οι τεχνολογίες που μελετήθηκαν μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι βιώσιμες, ενώ στη συνέχεια επιχειρείται να γίνει μια πρόβλεψη για την πιθανή εφαρμογή και υλοποίηση αυτών των τεχνολογιών σε εγκαταστάσεις διφασικών ελαιοτριβείων ή σε ξεχωριστούς ανεξάρτητους χώρους.

 

Abstract: (Αγγλικά)

Olive oil production is a key economic sector for producing countries, in the Mediterranean region. However, the worldwide increasing production of oil has led to the production of massive amounts of environmentally harmful waste. Therefore, the effective and sustainable management of olive oil industry waste has gained significant interest in the scientific research community.

This diploma thesis presents the design of an efficient facility for the treatment and utilization of two-phase waste from olive mills to produce high added value products and soil improver. The structure of this thesis is structured in three main thematic units:

1) the literature review

2) the design of a biorefinery

3) it’s costing and economic analysis.

The first part examines the types of mills, their by-products and characteristics, the different technologies that can be used for proper exploitation and safe disposal for the environment, as well as the difficulties encountered in the use of these technological services.

The second part focuses on the design of a biorefinery

This design includes the calculation of mass balances for each equipment, while the dimensions of the equipment and the costing are being calculated.

Lastly, part 3 includes the calculation of the fixed capital and operating costs of the plant, the calculation of the Net Present Value (NPV) as well as other economic indicators. Critical factors that affect the cost of the investment are indicated and examined with respect to diminishing them. The initial question that was raised of whether the proposal made can be plausible and viable is answered and an attempt is made to make predictions about the potential of the proposed technologies into two-phase olive mills or separate independent facilities.

 

Ημερομηνία Παρουσίασης: 29-06-2023

Ώρα:14:00 

 

Χώρος Εξέτασης

ZOOM  link: https://tuc-gr.zoom.us/j/91791270587?pwd=RGhDUU1QSDdoU1lxVEhtSlJ4aXI3dz09   

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012