Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας. Μαρίας Γκινούτση - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα04/07/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαρία Γκινούτση

Α.Μ.: 2018050029

Ημερομηνία Παρουσίασης: 04/07/2023

Ώρα: 14:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

 

Θέμα ΔE «Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και μεταφοράς νιτρικών στον παράκτιο υπόγειο υδροφορέα Erdemli, Turkey»

Title «Modeling the groundwater flow and nitrate transport in the coastan aquifer of Erdemli, Turkey»

 

Επιβλέπων: Γεώργιος Καρατζάς

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γεώργιος Καρατζάς

2 Νικόλαος Νικολαïδης      

3 Νικόλαος Παρανυχιανάκης

 

Περίληψη:

Κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, στόχος είναι η μοντελοποίηση της ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπου-νιτρικών καθώς και η πραγματοποίηση δύο σεναρίων κλιματικής αλλαγής για την περιοχή Erdemli, η οποία βρίσκεται στο Mersin της Τουρκίας.

Όσον αφορά την περιοχή Erdemli, αυτή τοποθετείται στην Ν. Τουρκία και είναι παράκτια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη γεωργική περιοχή της επαρχίας Mersin. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των χρήσεων Γης της, κατατάσσονται σε αγροτικές και τουριστικές. Με σκοπό την προσθήκη των κατάλληλων δεδομένων στο μοντέλο PTC (Princeton Transport Code), προηγείται η σωστή προσαρμογή των δεδομένων ώστε να επιτευχθεί ορθή μοντελοποίηση των υπογείων υδάτων καθώς και μεταφοράς ρύπων – νιτρικών. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του προγράμματος ArgusONE, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την υλοποίηση του μοντέλου, και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επεξεργασία χαρτών. Στο μοντέλο PTC, εισήχθησαν είκοσι-δύο πηγάδια, για τα οποία μέσω προηγούμενων μελετών για την περιοχή μελέτης γνωρίζαμε τα υδραυλικά ύψη καθώς και τους ρυθμούς άντλησης για την πενταετία από το 2003 έως το 2008. Στη συνέχεια, προστέθηκαν τα βροχομετρικά δεδομένα, υδραυλικών αγωγιμοτήτων καθώς προσδιορίστηκαν και οι οριακές συνθήκες στα βόρεια και νότια άκρα της υπο μελέτη περιοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τα κλιματικά σενάρια που εφαρμόστηκαν, έπειτα πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των τιμών των συγκεντρώσεων του ρύπου – νιτρικού και τέλος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου, για τα οποία πραγματοποιήθηκε σχολιασμός και παρουσιάστηκαν λύσεις με σκοπό την ελάττωση του εμπλουτισμού του φορέα από νιτρικά.

 

Abstract:

During the preparation of this thesis, the aim is to model groundwater flow and nitrate transport, as well as the realization of two climate change scenarios for the Erdemli area, which is locates in Mersin, Turkey.

As for the Erdemli area, it is located in Southern Turkey, and is a coastal region that is characterized as the largest agricultural region of Mersin province. In addition, a large percentage of its land uses are classifies as agricultural and touristic. In order to add the appropriate data to the PTC (Princeton Transport Code) model, the correct adjustment of the data precedes, in order to achieve a correct modeling of the groundwater as well as the transport of pollutants and nitrates. The ArgusONE program was implemented, which was mainly used for map processing. In the PTC mode, twenty-two wells were entered, for which through previous studies of the area, we knew the hydraulic heads as well as the pumping rates for the five-year period from 2003 to 2008. Then, the hydrometric data of hydraulic conductivities were added as the boundary conditions at the northern and southern ends of the study area were also determined. Then the results for the applied climate scenarios are presented and commented on, then the values of the pollutant - nitrate concentrations were introduced and finally the results of the model were presented, for which comments were made and solutions were presented in order to reduce the enrichment of the body by nitrates.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012