Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Παναγιωτάκη, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα07/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Παραγωγή υποστρωμάτων κεραμικών μεμβρανών με τη χρήση καολίνη και ανθρακικού ασβεστίου.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθ. K. Kομνίτσας (επιβλέπων)
2. Καθ. Μιχ. Γαλετάκης
3. Δρ. Άννα Κρητικάκη, ΕΔΙΠ

Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι μεταβολές της δομής και των μηχανικών ιδιοτήτων υποστρωμάτων κεραμικών μεμβρανών με την χρήση καολίνη, ανθρακικού ασβεστίου και υδροξυαπατίτη, ανάλογα με την θερμοκρασία έψησης τους και την ποσοτική αναλογία κάθε υλικού. Η παρασκευή τους πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της μονοαξονικής συμπίεσης. Μελετήθηκαν τέσσερις θερμοκρασίες για την έψηση των δοκιμίων. Με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την έψηση, μπορεί να παρατηρηθεί η εξέλιξη των ιδιοτήτων των δοκιμίων, όπως το μέγεθος των πόρων, το πορώδες και η αντοχή. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η επίδραση διαφορετικών περιεκτικοτήτων καολίνη, ανθρακικού ασβεστίου και υδροξυαπατίτη στις ιδιότητες των δοκιμίων για διαφορετικές θερμοκρασίες έψησης. Aπό την εργασία προέκυψαν υποστρώματα κεραμικών μεμβρανών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μικροδιήθηση. Η επίδραση του υδροξυαπατίτη φαίνεται να βελτίωσε σημαντικά την πορώδη δομή και τις μηχανικές ιδιότητες των παραγόμενων κεραμικών. Το υπόστρωμα το οποίο εμφάνισε περιεκτικότητα 20 % CaCO3 και 5 % HAp, απέκτησε μέγιστη αντοχή 42 MPa σε θερμοκρασία έψησης 1400 οC.


ABSTRACT
The present experimental thesis examines the changes in the structures and mechanical properties of ceramic substrate membranes using kaolin, calcium carbonate, and hydroxyapatite, depending on the firing temperature and the quantitative ratio of each material. Ceramics are formed by a uniaxial compression method. Ceramic substrates are fired at four different temperatures. Through the analyses conducted before and after firing, the evolution of the specimen properties, such as pore size, porosity, and strength can be observed. The objective is to evaluate the effect of different contents of kaolin, calcium carbonate, and hydroxyapatite on the properties of the specimens for different firing temperatures. The work resulted in ceramic substrate membranes that could be used for microfiltration. The presence of hydroxyapatite appears to significantly improve the porous structure and mechanical properties of the produced ceramics. The substrate with a composition of 20 % CaCO3 and 5 % HAp achieved a maximum strength of 42 MPa at a firing temperature of 1400 °C.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012