Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Παπαδόσηφου Ελευθερίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ελευθερία Παπαδόσηφου 


Τίτλος:Η αντίληψη του ελαφρού στην αρχιτεκτονική - Μια μελέτη αρχιτεκτονικών χειρισμών για τη δημιουργία ενός οπτικού και κατασκευαστικού συντακτικού.

Title:The perception of lightness in architecture - A study of architectural manipulations aiming at the creation of a visual and constructive syntax.
 σχεδιαστήριο 2ου έτους 18.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής : Ιωάννης Τσάρας (επιβλέπων)
Καθηγητής Ουγγρίνης Κνωσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Κακάβας Σπυρίδων


Περίληψη

Ο στόχος αυτής της ερευνητικής είναι να αναγνωρίσει τις αρχιτεκτονικές τεχνικές που επικοινωνούν την αίσθηση του ελαφρού στην κατασκευή και την αισθητική και να αξιολογήσει το επίπεδο επίδρασης κάθε μίας στην αντίληψη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξετάζονται και κατηγοριοποιούνται υπάρχουσες τεχνικές που ήδη χρησιμοποιούνται συχνά από αρχιτέκτονες. Επακολούθως, δύο ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε άτομα με αρχιτεκτονική εκπαίδευση και στο ευρύ κοινό. Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στην πρώτη ομάδα,εκείνο βασίζεται στη σύγκριση των αρχιτεκτονικών χειρισμών σε έναν κύβο τοποθετημένο σε μια επιφάνεια εντός ενός ουδέτερου περιβάλλοντος, μια εικόνα δημιουργημένη με λογισμικό σχεδίασης 3D. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στη δεύτερη ομάδα συγκρίνει τους ίδιους χειρισμούς, αυτή τη φορά εικονογραφημένους σε επιλεγμένα κτίρια με τη χρήση του Photoshop.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών των ερωτηματολογίων παρέχει μια πιο σαφή άποψη για τις τεχνικές που επικοινωνούν αποτελεσματικά την αίσθηση του ελαφρού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού εγχειριδίου που δίνει προτεραιότητα στην φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση και στην αισθητική εμπειρία του χώρου.

Abstract 

The aim of this essay is to identify the architectural techniques that convey the sense of "aesthetically lightweight" in construction and aesthetics and assess each ones level of impact on perception.To achieve this goal, the essay examines and categorizes existing techniques that are already often employed by architects. Subsequently , two questionnaires were administered to individuals with architectural education and the general public.Regarding the questionnaire given to the first group, it is based on comparing the architectural manipulations on a cube placed on a surface within a neutral environment, an image created using a 3D design software.The  questionnaire given to the second group compared the same manipulations, this time illustrated on selected buildings using Photoshop. 
The comparison of the results of these questionnaires provide a clearer view of which techniques effectively convey the sensation of lightness and can be used to create an architectural manual that prioritizes user-friendly design and sensory experience of the space.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012