Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Παναγιώτας Μαρίας Σοφιού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 2014010154

 

Τίτλος στα Ελληνικά: “Μελέτη σκοπιμότητας του έργου αποκατάστασης των Ενετικών Νεωρίων στα Χανιά.”

Τίτλος στα Αγγλικά: “Feasibility study for the restoration project of the Venetian arsenals at Chania.”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τα Ενετικά Νεώρια ή αλλιώς Αρσενάλια είχαν κάνει την εμφάνισή τους στο λιμάνι των Χανίων από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ενετικής αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο ενετικός στόλος κυριαρχούσε στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ανάγκη για την κατασκευή εγκαταστάσεων όπως είναι τα Νεώρια καθίσταται επιτακτική για τους Ενετούς καθώς τα μακρά πολεμικά τους πλοία έχρηζαν συντήρησης και διατήρησης σε καλή κατάσταση επί μονίμου βάσης. Η κίνηση αυτή εξασφάλιζε την προστασία του στόλου επιτρέποντάς του να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα και παράλληλα προσέφερε επιπλέον ασφάλεια στους κατοίκους της πόλης των Χανίων. Με την πάροδο των χρόνων, η υποβάθμιση του αρχικού ρόλου του λιμανιού σε συνδυασμό με την πλημμελή συντήρησή του, οδήγησαν στην εγκατάλειψη της αρχικής χρήσης των Νεωρίων και στην εκμετάλλευσή τους για άλλους σκοπούς επιφέροντας παραμορφώσεις και σημαντικές φθορές στη δομή και τη μορφολογία τους. Από τα 2 συγκροτήματα των 23 ενετικών Νεωρίων, σήμερα έχουν διασωθεί μόλις τα 9, για την ακρίβεια 7 συνεχόμενοι θόλοι, το Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου) και 2 Νεώρια από το συγκρότημα του Μόρο, με τη μορφή ιστορικού μνημείου η κατάσταση του οποίου υποβαθμίζεται διαχρονικά. Κατανοώντας λοιπόν τη σπουδαιότητα του μνημείου αυτού παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη όχι μόνο της ναυτιλίας και του θαλάσσιου εμπορίου, αλλά και στη διαμόρφωση της ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη της συντήρησης και αποκατάστασής του. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Νεωρίων στα Χανιά, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση τόσο του ίδιου του εμβληματικού ιστορικού μνημείου όσο και της συνολικής εικόνας του ενετικού λιμένα Χανίων, δημιουργώντας ιδιαίτερη πολιτιστική-τουριστική προοπτική στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης, είναι η διερεύνηση της σκοπιμότητας του έργου για την αποκατάσταση των Ενετικών Νεωρίων καθώς και ο έλεγχος της βιωσιμότητας της επένδυσης. Η εν λόγω εργασία η οποία χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες, πραγματοποιεί αρχικά μια αναδρομή στην ιστορία των Νεωρίων, δίνοντας έμφαση στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών. Στη συνέχεια περιγράφει τη σημασία της αποκατάστασης και αναστήλωσης των ιστορικών μνημείων, εστιάζοντας στα επιμέρους μέρη του εγχειρήματος της αποκατάστασης των Νεωρίων των Χανίων. Έπειτα αναλύει τα εκτιμώμενα σενάρια χρήσεων και λειτουργίας του έργου, καθώς και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη καταλήγοντας στα συμπεράσματα της μελέτης.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The Venetian shipyards, or Arsenalia, first appeared at the port of Chania in the early years of Venetian colonialism in the 16th century when the Venetian fleet dominated the Mediterranean basin. The need for the construction of facilities such as the Arsenalia became imperative for

the Venetians, as their long warships needed to be maintained and kept in good condition on a permanent basis. This ensured the protection of the fleet, allowing it to be on standby at all times, while offering additional security to the inhabitants of the city of Chania. Over the years, the degradation of the original role of the harbor, in combination with its poor maintenance, led to the abandonment of the original use of the Arsenalia and their reuse for other purposes, causing deformations and significant damage to their structure and morphology. Today, only 9 out of the 23 Venetian Arsenalia complexes have survived, including 7 consecutive domes, the Great Arsenal (Centre for Mediterranean Architecture), and 2 Arsenalia from the Moros complex, in the form of a historical monument, whose condition has deteriorated throughout the years. Given the importance of this World Heritage Site, which contributed not only to the development of shipping and maritime trade but also to the history of the wider Mediterranean region, the need for its conservation and restoration is becoming increasingly urgent. The present thesis deals with the project for the restoration and promotion of the Arsenalia in Chania. The aim of this project is to upgrade both the emblematic historical monument itself and the overall image of the Venetian port of Chania, creating a special cultural tourism perspective in the wider region. The purpose of this study is, therefore, to investigate the feasibility of the project for the restoration of the Venetian Arsenalia and to check the viability of the investment. This thesis, which is divided into 5 thematic sections, firstly reviews the history of the Arsenalia, focusing on the most characteristic examples of them. Then it describes the importance of the restoration and rehabilitation of historical monuments, focusing on the individual parts of the restoration project of the Arsenalia in Chania. Finally, it analyzes the estimated scenarios of the use and operation of the project, as well as the socio-economic benefits, leading to the conclusions of the study.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 11/07/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012