Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

17
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχάλη Αναστασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα17/07/2023 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μιχάλη Αναστασίου

με θέμα

Εύρεση Συσχετισμένων Γνωρισμάτων σε Σετ Δεδομένων στο Flink
Finding Correlated Attributes in Datasets at Flink

Εξεταστική Επιτροπή

Αντώνιος Δεληγιαννάκης (επιβλέπων), Καθηγητής
Μίνως Γαροφαλάκης, Καθηγητής
Βασίλειος Σαμολαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίληψη

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει τεράστιο όγκο δεδομένων σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για δεδομένα, των οποίων ο όγκος είναι δέκα φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο πριν από 5 χρόνια. Άρα, δικαίως, η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται και ως εποχή των μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Η μελέτη αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στις διάφορες βιομηχανίες, αφού μέσω αυτής μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα πολύ πιο εύκολα. Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η εύρεση συσχετισμένων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την εξαγωγή δεδομένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη ομοιότητας. Καθώς υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων, η παρούσα διπλωματική εργασία επεξεργάζεται κατανεμημένα και παράλληλα χιλιάδες ροές δεδομένων με σκοπό την εύρεση των k πιο όμοιων ροών. Ο υπολογισμός ομοιότητας χιλιάδων ροών δεδομένων με μεγάλο μέγεθος θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρός, για αυτό έπρεπε να εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος για δειγματοληψία των δεδομένων με απώτερο σκοπό την σμίκρυνση τους χωρίς τον κίνδυνο, όμως, απώλειας πληροφορίας. Ο αλγόριθμος αυτός αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα διατήρησης συνόψεων δεδομένων (Synopses Data Engine). Η πλατφόρμα αύτη είναι κτισμένη στο framework Apache Flink, και έχει ως κύρια λειτουργία την υποστήριξη διάφορων συνόψεων, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και κατανεμημένα σε πραγματικό χρόνο εκτέλεσης. Έπειτα από την ολοκλήρωση του αλγορίθμου για την σύνοψη, ακολούθησε το μαθηματικό μοντέλο για την εύρεση την ομοιότητας ανάμεσα στις συνόψεις. Το μαθηματικό μοντέλο αποτελείται από το Pearson Correlation συνυπολογίζοντας το τυπικό σφάλμα της δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό Fisher Z. Για την αποτελεσματικότητα και ορθότητα του συστήματος σχεδιάστηκε, αρχικά, τοπικά όπου έγιναν πειράματα και επαληθεύτηκε η σωστή λειτουργία. Έπειτα, ελέγχθηκε απομακρυσμένα και κατανεμημένα, όπου έγιναν τα τελικά πειράματα, πετυχαίνοντας θετικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Abstract 

The rapid development of technology has brought about a huge amount of data on a daily basis. This is data whose volume is ten times greater than it was 5 years ago. So the modern era is rightly described as the era of Big Data. The study of this data is essential both at the academic level and in various industries, since by studying this data, one can draw conclusions much easier. The aim of this thesis is to find correlated data in real-time in order to extract data that can be used to predict similarity. Due to the fact that, as mentioned before, there is a huge amount of data this thesis processes distributed and parallel thousands of data streams in order to find the k most similar streams. Computing the similarity of thousands of data streams with a large size would be too costly to implement an algorithm for sampling the data with the ultimate goal of reducing the data size but without the risk of information loss. This algorithm was developed within the Synopses Data Engine. This platform is built on top of the Apache Flink framework, and its main function is to support several synopses running in parallel and distributed in real time. After completing the algorithm for the synopsis, the mathematical model for finding the similarity between the synopses was followed. The mathematical model consists of Pearson Correlation plus the standard error of sampling using the Fisher Z transformation. For the efficiency and correctness of the system was initially designed locally where experiments were conducted and verified. It was then tested remotely and distributed where final experiments were conducted, achieving positive and satisfactory results.

Meeting ID: 928 1444 7205

Password: 221573

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012