Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Στεφανουδάκη Καλλιόπης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα12/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Στεφανουδάκη Καλλιόπη 

Τίτλος:Αίθουσες μουσικής και ακουστικός σχεδιασμός. Η σύγχρονη προσέγγιση στην ακουστική του Toyota Yasuhisa 
Title:Music halls and acoustic design. The contemporary approach to the acoustics of Toyota Yasuhisa.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, 10.00 π.μ.
Ηλεκτρονική Παρουσίαση 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης (επιβλέπων)
Καθηγητής Ουγγρίνης Κωσταντίνος – Αλκέτας  
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία

 
Περίληψη

Η εξέλιξη της ακουστικής έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην κατασκευή και το σχεδιασμό των αιθουσών μουσικής και επιστήμονες όπως ο Yasuhisa Toyota βοήθησαν στην προώθηση του πεδίου μέσω της καινοτόμου και οραματικής του δουλειάς. Πρόθεση της εργασίας είναι να μελετήσει την παράλληλη πορεία της ακουστικής με αυτή των αιθουσών μουσικών παραστάσεων καθώς η εξέλιξη της πρώτης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό των δεύτερων και το αντίστροφο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αίθουσες μουσικών παραστάσεων στην πορεία του χρόνου , των τυπολογιών τους και τα κριτήρια καλής ακουστικής τους. Στο δεύτερο αναφέρονται σημαντικοί επιστήμονες και το έργο τους που συνέβαλαν στην εξέλιξη της ακουστικής ως επιστήμη. Στη συνέχεια αναλύεται το έργο του Toyota Yasuhisa μαζί με σημαντικές αίθουσες μουσικών παραστάσεων που έχει μελετήσει μέχρι σήμερα.  Η εργασία κλείνει με τις αρχιτεκτονικές αρχές στις οποίες βασίστηκε για τον σχεδιασμό αιθουσών μουσικής και οι καινοτομίες που πρόσφερε στην ακουστική οι οποίες τεκμηριώνουν ότι είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Συνολικά η εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημασίας του ακουστικού σχεδιασμού για τις αίθουσες μουσικών παραστάσεων και να αναδείξει το στίγμα που έχει αφήσει ο Toyota στην ακουστική. 

Abstract 

The evolution of acoustics played a crucial role in the construction and design of music halls, and scientists such as Yasuhisa Toyota helped advance the field through his innovative and visionary work. The purpose of this paper is to study the parallel course of acoustics with that of music performance halls, as the development of the former plays a crucial role in the design of the latter and vice versa.

The first chapter presents music performance halls over time, their typologies, and the criteria of good acoustics. In the second, important scholars and their work that contributed to the development of acoustics as science are mentioned. The work of Toyota Yasuhisa is then discussed along with important concert halls that he has studied to date. The paper concludes with the architectural principles on which he based the design of music halls and the innovations he brought to acoustics which prove that he is one of the best in the world. Overall, this paper seeks to present a comprehensive picture of the importance of acoustic design for music performance halls and to highlight the mark Toyota Yasuhisa has left on acoustics.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012