Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σκαμπίλη Δέσποινας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα12/07/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΜΠΙΛΗ

Τίτλος:«ΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: OI ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ»
Title:«THE ATRIUM IN PLACES OF WORSHIP: THE CASES OF CHRISTIANITY AND ISLAM»

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, 16:00 μμ
Μέσω τηλεδιάσκεψη


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Κωτσάκη Αμαλία (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης
Καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ήδη από την αρχαιότητα το αίθριο αποτελούσε μια μορφή προαύλιου χώρου ο οποίος εξυπηρετούσε ποικίλες ανάγκες. Η παρούσα εργασία διερευνά το ρόλο του αίθριου στη λειτουργία των θρησκευτικών κτιρίων. Εξετάζεται o βαθμός επίτευξης μέσω του χώρου αυτού, των λατρευτικών σκοπών, πέραν της αρχιτεκτονικής του αναγκαιότητας , με αναφορές στην αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή περίοδο, την βυζαντινή και λιγότερο τη νεότερη. Επιλέγονται να αναλυθούν κτίρια θρησκευτικού χαρακτήρα εκ των δύο μεγαλύτερων θρησκειών, του Χριστιανισμού και του Ισλαμισμού. Τέλος, ο στόχος της έρευνας αφορά τον συσχετισμό της παρουσίας του αίθριου σε αυτά με τους λειτουργικούς και λατρευτικούς σκοπούς της εκάστοτε θρησκείας ,καθώς επίσης και την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο η χωρική αυτή δομή οργανώνει ένα θρησκευτικό οικοδόμημα και τις ανάγκες που εξυπηρετεί, λειτουργικές, θρησκευτικές, συμβολικές, βιοκλιματικές .


ABSTRACT

Since ancient times, the area of the atrium was a form of forecourt that served a variety of needs. This paper examines the contribution of the atrium in the functioning of religious buildings. It also studies in which level the religious purposes are being fulfilled through this space, beyond its architectural necessity, with references to the Ancient and the Roman period, the Byzantine period and to a lesser extent the most recent one. Religious buildings from the two largest religions, Christianity and Islam, are chosen to be analyzed. Finally, the aim of this research is to clarify how this structure is associated with the functional and worship purposes of each religion and also how it organizes a religious building as well as the needs it serves, functional, religious, symbolic, bioclimatic.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012