Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δημητρίου Κουτράκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2018010191

 

Θέμα

Οικονομική Αξιολόγηση Φ/Β Σταθμού 400kw, στο Ρέθυμνο

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΨΑΚΗΣ, Επίκ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ, μέλος ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην οικονομική ανάλυση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400 kW στην περιοχή του Ρεθύμνου. Απώτερος στόχος είναι η παρουσίαση συγκρίσιμων στοιχείων μαναδίαίου κόστους παραγωγής ενέργειας και κατ’ επέκταση να παρέχει μια αξιόπιστη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εργασία ξεκινά με μια λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών απαιτήσεων για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως η αξιολόγηση της ηλιοφάνειας, η κλιματική συνθήκη και η τοπογραφία της περιοχής. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο υπολογισμός κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων και του μοναδιαίου κόστους ενέργειας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας. Τα δεδομένα προέρχονται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 80 kW στην αντίστοιχη περιοχή, κατά τη διάρκεια των 10 ετών λειτουργίας του.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/07/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a37r8K9rYsG1_DVYxc40NWwoU5pmzDRGNO3UU2izvW_w1%40thread.tacv2/1689069412161?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8940084-7e60-46ee-b148-0fcec483d833%22%2c%22Oid%22%3a%22e2418648-70e0-4e63-a3ab-2f481c8c8a71%22%7d

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012