Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας. Γιολάντας Μάτο- Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Φοιτήτριας Μάτο Γιολάντα

Α.Μ.: 2017050018

Ημερομηνία Παρουσίασης: 14/07/2023

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

 

Θέμα ΔE « Αναδυόμενοι Ρύποι στα Υπόγει Ύδατα »

Title «Emerging Contaminants in Groundwater»

 

Επιβλέπων: Γεώργιος Καρατζάς

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γεώργιος Καρατζάς

2 Νικόλαος Νικολαΐδης

3 Νικόλαος Παρανυχιανάκης

 

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η διπλωματική αυτή εργασία φέρει τον τίτλο ‘Αναδυόμενοι ρύποι στα υπόγεια ύδατα’ και αναλύει τις διάφορες ομάδες ρύπων αναδυόμενης απασχόλησης. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος των αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα  και προσφέρει μια εμβριθή μελέτη σχετικά με της πηγές, τη μεταφορά, τους κινδύνους για την υγεία και τις δυνατές λύσεις για αυτούς. Η εργασία αρχικά, απαριθμεί διάφορες ομάδες αναδυόμενων ρύπων, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα παρασιτοκτόνα,  τις ορμόνες, τα νανοϋλικά, τις ενώσεις τρόπου ζωής (καφεΐνη και νικοτίνη) και τέλος τα βιομηχανικά προϊόντα. Εξετάζονται επίσης οι πηγές αυτών των ρύπων, διαχωρίζοντας τις σε σημειακές και μη σημειακές πηγές, περιλαμβανομένων της γεωργίας, των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και των νοικοκυριών. Επιπλέον, η εργασία εξετάζει τους μηχανισμούς μεταφοράς των ρύπων προς τα υπόγεια ύδατα, συμπεριλαμβάνοντας τη διάχυση και τη διήθηση. Αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτούς τους μηχανισμούς, όπως οι χαρακτηριστικές γεωλογικές ιδιότητες του εδάφους και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ρύπων. Ακόμη, παρουσιάζονται αναλυτικά έρευνες και παραδείγματα που αναφέρουν διεθνείς αλλά και εγχώριες περιπτώσεις εμφάνισης αυτών των ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την παρουσία αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Τέλος, παρουσιάζονται μερικά μέτρα αντιμετώπισης των αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Αναλύονται μέθοδοι απομάκρυνσης και επεξεργασίας των ρύπων, όπως η χρήση βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων και τεχνολογιών. Η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος της εμφάνισης αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα και την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και προστασία τους. Επισημαίνονται οι σημαντικοί ρόλοι που παίζουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές, οι νομοθεσίες και οι τεχνολογικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

 

Abstract:

(Αγγλικά)

This thesis is titled 'Emerging contaminants in groundwater' and analyses the different groups of emerging contaminants of emerging concern. This research highlights the importance of the problem of emerging contaminants in groundwater and offers an in-depth study on their sources, transport, health risks and possible remediation solutions. The paper first lists several groups of emerging contaminants such as pharmaceuticals, personal care products, pesticides, hormones, nanomaterials, lifestyle compounds (caffeine and nicotine) and lastly industrial products. The sources of these pollutants are also considered, distinguishing between point and non-point sources, including agriculture, wastewater treatment plants, landfills and households. In addition, the paper examines the mechanisms of transport of pollutants to groundwater, including diffusion and infiltration. The factors influencing these mechanisms are analysed, such as the characteristic geological properties of the soil and the physico-chemical characteristics of the pollutants. Furthermore, research and examples are presented in detail, reporting international and domestic cases of occurrence of these pollutants in groundwater. An important part of the paper is the assessment of the health risks associated with the presence of emerging contaminants in groundwater. Finally, some measures to address emerging contaminants in groundwater are presented. Methods of remediation and treatment of contaminants, such as the use of biological and physico-chemical methods and technologies, are analysed. The paper concludes on the seriousness of the problem of emerging pollutants in groundwater and the need for continuous monitoring and protection. The important roles played by environmental policies, legislation and technological innovations in addressing this problem are highlighted.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012