Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ματενίδου Αναστασίας - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Ρεολογικές ιδιότητες πολφών Σεπιόλιθου κορεσμένου με ιόντα Na, K, Li, Ca, Mg και Sr.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Χρηστίδης Γεώργιος (Επιβλέπων)
  2. Γιώτης Ανδρέας
  3. Μαρινάκης Δημήτριος

Περίληψη

Τα αργιλικά ορυκτά έχουν την ιδιότητα του σχηματισμού παχύρευστων πολφών λόγω του μεγέθους των κόκκων τους και της κρυσταλλικής δομής τους. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο σεπιόλιθος χαρακτηρίζεται από ινώδη κρυσταλλική δομή και υψηλή προσροφητική ικανότητα, καθιστά σημαντική την μελέτη των πολφών σεπιολίθου. Η ρεολογική συμπεριφορά των πολφών αυτών διαφέρει από αυτή των νευτώνειων ρευστών. Έχει γίνει χρήση νανοσωματιδίων σεπιολίθου σε προηγούμενες μελέτες και αποδείχθηκε πως είναι ιδανικό πρόσθετο για λάσπη γεώτρησης με βάση το μπεντονίτη (Pourafshary et al., 2016), γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ενδιαφέρον για την μελέτη πολφών με βάση τον σεπιόλιθο. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός δείγματος ελληνικού σεπιολίθου, καθώς και η μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς του αφού έχει προηγηθεί ο κορεσμός του με ιόντα Na, K, Li, Ca, Mg και Sr. Προσδιορίστηκε η ορυκτολογική σύσταση με χρήση της μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ (XRD), καθώς και με τη χημική ανάλυση, με την χρήση της μεθόδου φασματοσκοπίας ακτίνων-Χ φθορισμού διασποράς ενεργειών (ED-XRF). Για τον προσδιορισμό των ρεολογικών ιδιοτήτων δημιουργήθηκαν υδατικοί πολφοί με περιεκτικότητα στερεών 4,5% κ.β. Έπειτα ακολούθησε η ενυδατωσή τους σε θερμοκρασία 25 οC και η δυναμική γήρανση σε θερμοκρασία 100οC. Πραγματοποιήθηκε μέτρηση του ιξώδους σε ιξωδόμετρο GRACE 3500 και η μελέτη των διηθητικών ιδιοτήτων σε φιλτρόπρεσσα χαμηλής πίεσης. Η διεξαγωγή των παραπάνω πειραμάτων ακολούθησε τα πρότυπα του Αμερικανικου Ινστιτούτου Πετρελαίου (Α.Ρ.Ι.13Α, 2010). Με την ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών, δεν επιτεύχθηκε η πλήρης κατανόηση των μεταβολών που παρατηρήθηκαν στα ρεογράμματα, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά για μελλοντικές μελέτες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012