Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σωτηρίου Χρήστου - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Συσχέτιση ορυκτολογικής και χημικής σύστασης βιομηχανικών παραπροϊόντων με τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες, στο πλαίσιο της αξιοποίησής τους ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Δ. Πεντάρη
  2. Β. Σάλτας
  3. Π. Μακρή

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων παραπροϊόντων και αποβλήτων της μεταλλευτικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας με την εφαρμογή της μεθόδου διηλεκτρικής φασματοσκοπίας. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα σκωρίας, ερυθράς ιλύος, ιπτάμενης τέφρας και ανόργανων υλικών κατεδαφίσεων, τα οποία υποβλήθηκαν σε μία σειρά αναλύσεων, με σκοπό τη βέλτιστη κατανόηση της ηλεκτρικής τους συμπεριφοράς και πώς αυτή συσχετίζεται με την κοκκομετρία, τη χημική και την ορυκτολογική  τους σύσταση.

Πραγματοποιήθηκε λειοτρίβηση των υλικών για την μείωση του μεγέθους των κόκκων και εν συνεχεία κοσκίνηση (ξηρή & υγρή) για τον διαχωρισμό τους σε διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα. Η πειραματική διαδικασία συνεχίστηκε με την εφαρμογή των τεχνικών της περιθλασιμετρίας ακτινών-Χ (XRD) και της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτινών-Χ (XRF), για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής και της χημικής σύστασης των δειγμάτων αντίστοιχα. Τέλος, για την λήψη μετρήσεων σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων (Broadband Dielectric Spectroscopy, BDS), σε εύρος θερμοκρασιών από τη θερμοκρασία δωματίου έως και τους 280 οC.

Η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων οδήγησε σε συμπεράσματα για τη σχέση της χημικής, ορυκτολογικής σύστασης και της κοκκομετρίας των υλικών με τις ηλεκτρικές/διηλεκτρικές ιδιότητες,  στην μετρούμενη περιοχή θερμοκρασιών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012