Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαρίας Τσιλίκα, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα21/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Διερεύνηση της κατανομής Li, Ce, La στην ιπτάμενη τέφρα Αχλάδας, με μεθόδους εμπλουτισμού και εκλεκτικές εκχυλίσεις.

 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1) Επικ. Καθηγήτρια Δ. Πεντάρη (επιβλέπουσα)

2) Επικ. Καθηγητής Ε. Πετράκης

3) Δρ. Π. Μακρή, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη:

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τεχνολογίες που στοχεύουν στην ανάκτηση μετάλλων στρατηγικής σημασίας από απόβλητα και παραπροϊόντα. Προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές διεργασίες ανάκτησης, απαιτείται λεπτομερής και σε βάθος γνώση του τρόπου εμφάνισης των μετάλλων στα υλικά αυτά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η κατανομή και η τρόποι εμφάνισης μετάλλων στρατηγικής σημασίας στην ιπτάμενη τέφρα από την καύση λιγνίτη από την περιοχή Αχλάδα στη Φλώρινα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν είναι το La και το Ce ως αντιπροσωπευτικά των ελαφριών σπάνιων γαιών και το Li. Για τη μελέτη εφαρμόστηκαν μαγνητικός διαχωρισμός και επιλεκτικές εκχυλίσεις. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

  1. Χαρακτηρισμός του δείγματος της ιπτάμενης τέφρας:
  • Ορυκτολογική ανάλυση περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
  • Χημική ανάλυση με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF)
  • Ποσοτικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Li, La και Ce με φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο κλάσμα (ICP-MS) 
  1. Μαγνητικός διαχωρισμός αρχικού δείγματος ιπτάμενης τέφρας
  2. Επιλεκτικές εκχυλίσεις με HCl και HF

Στα προϊόντα του μαγνητικού διαχωρισμού και τα υπολείμματα από τις επιλεκτικές εκχυλίσεις πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση και ποσοτικός προσδιορισμός Li, La και Ce με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό του αρχικού δείγματος.

Η περιεκτικότητα σε  Li, La και  Ce μετρήθηκε 251, 79 και 151 αντίστοιχα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν εμφανίζονται εμπλουτισμένα στην ιπτάμενη τέφρα της Αχλάδας σε σχέση με το φλοιό, της γης, και τις τέφρες  παγκοσμίως. Φαίνεται επίσης ότι είναι συνδεμένα με τα ανόργανα αργιλοπυριτικά συστατικά του λιγνίτη και τον μουλλίτη και το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012