Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεράσιμου Στεφάτου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεράσιμου Στεφάτου

με θέμα

Ανάπτυξη Κατανεμημένου Συστήματος για Διαχείριση Συσκευής DRMS μέσω Ασύρματης Επικοινωνίας 

Development of a Distributed System for Managing a DRMS Device through Wireless Communication

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)

Περίληψη

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη, ευέλικτη και απομακρυσμένη διαχείριση των τεχνολογικών συστημάτων, αλλά και για την ολοένα και πιο ομαλή ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητά μας. Τα κατανεμημένα συστήματα αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή αυτής της τεχνολογικής προόδου. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στον τομέα της γεώτρησης, και πιο συγκεκριμένα στα συστήματα μέτρησης αντίστασης διάτρησης (DRMS - Drilling Resistance Measurement Systems), δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας και επιτυγχάνει πιο αποτελεσματική διαχείριση. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να συνδυάσει τις προηγμένες τεχνολογίες IoT (Internet-of-Things) με την εξειδίκευση των DRMS, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κατανεμημένο σύστημα, για τη βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων του DRMS. Μέσω της αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής ενός υφιστάμενου DRMS με έναν μικροελεγκτή ESP32, είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας, επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του DRMS. Αυτό το νέο κατανεμημένο σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να οργανώνουν το DRMS από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο, μέσω μιας εύκολα προσβάσιμης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση όλων των συλλεγόμενων δεδομένων και ενός γραφικού web interface για την παρακολούθηση των μετρήσεων και τον έλεγχο του συστήματος, προσφέροντας έτσι αυξημένη ευελιξία και αποδοτικότητα. Η σχεσιακή βάση δεδομένων βασίζεται σε SQL, ενώ η μεταφορά δεδομένων γίνεται εφικτή μέσω ενός διακομιστή Flask, SQL-Alchemy και REST-API. Η web interface εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας JavaScript. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας IoT μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής των DRMS, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη βιομηχανία και την επιστήμη.

Abstract

The rapid advancement of technology has led to a need for more effective, flexible, and remote management of technological systems, as well as their seamless integration into our daily lives. Distributed systems represent an exceptionally important aspect of this technological progress. The integration of these technologies into the field of drilling, more specifically into Drilling Resistance Measurement Systems (DRMS), creates opportunities for innovation and achieves more efficient management. In this broader context, this diploma thesis attempts to combine advanced Internet-of-Things (IoT) technologies with the specialization of DRMS, creating a comprehensive distributed system to improve and expand the capabilities of DRMS. By upgrading the architecture of an existing DRMS with an ESP32 microcontroller, we are able to incorporate wireless communication capabilities, allowing remote monitoring and management of the DRMS. This new distributed system allows users to control and organize DRMS from any location in the world, through an easily-accessible database for storing all the collected data and a graphical web interface for monitoring the measurements and controlling the system, thus offering increased flexibility and efficiency. The relational database relies on SQL, while data transfer becomes feasible through a Flask server, SQL-Alchemy, and REST-API. The web interface app was developed using JavaScript. The integration of IoT technology transforms the way DRMS operate and are applied, opening new possibilities for the industry and science.

Meeting: 93986610469

Passcode: 916890

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012