Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Τσακανέλη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2014010165

 

Τίτλος στα Ελληνικά: ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Τίτλος στα Αγγλικά: LASER ENGRAVING OF METAL SAMPLES SIMULATING GEOLOGICAL STRUCTURES

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πρώτο Μέλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 . Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του πορώδες σε μια γεωλογική δομή που δημιουργήθηκε μέσω της χάραξης με laser. Πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται εισαγωγικά θέματα. Επιδεικνύεται η σύνδεση της χρήσης laser και η προσφορά της σε ένα ακριβή τρόπο μεταφοράς ψηφιακών πορωδών μοντέλων σε φυσικά δείγματα. Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη ιστορική αναδρομή στις αρχές λειτουργίας του laser και τους τύπους που κατά καιρούς έχουν εφευρεθεί . Σημαντική αναφορά γίνεται επίσης στα μηχανήματα εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα διπλωματική . Στο Κεφάλαιο 3 υπάρχει μια ενδελεχής εκπαίδευση στη μηχανή του laser , τα συστήματα και προγράμματα που το απαρτίζουν προκειμένου ο χρήστης να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του. Το Κεφάλαιο 4 εστιάζει στη πειραματική διαδικασία τόσο της χάραξης όσο και της εφαρμογής του πειράματος για τα αποτελέσματα του πορώδες της γεωλογικής δομής , ενώ γίνεται μια εμβάθυνση στη μεθοδολογία σχεδιασμού των γεωλογικών δομών. Στο τελευταίο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της χάραξης και της πειραματικής διαδικασίας του πορώδες.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This thesis was prepared during the academic year 2022-2023. The purpose of the thesis is to investigate the porosity in a geological structure created through laser engraving. More specifically, chapter 1 presents introductory topics. The connection of laser uses and its offers to an accurate way of transferring digital porous models to physical samples is demonstrated. In chapter 2 a complete historical review of the operating principles of the laser and the types that have been invented throughout time is carried out. An importance reference is also made to the equipment machines used in this diploma. In chapter 3 there is a thorough training on the laser machine and the systems that are included so that the user becomes familiar with its operation. Chapter 4 focuses on the design and implementation of the experiment for the results of the geological structure, while an in-depth look at the design methodology of the geological structures is made. In the last chapter we will present the conclusions obtained from the results of the engraving and the experimental process of the pores.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 26/07/2023

Ώρα: 14:00 – 14:30

 

Χώρος Εξέτασης https://tuc-gr.zoom.us/j/93372167862?pwd=VDVtc1h2ZklYMVUyMDlZb1BVWW9lZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012