Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλείου Χρυσοστόμου Ιάσονα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΜΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - MSc IN PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

 

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 2020019003

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Μελέτη του συστήματος ψύξης κυψέλης καυσίμου για την κίνηση ηλεκτρικού οχήματος»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Designing the cooling system of a fuel cell, used for an electric vehicle»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Κ. Νικολός

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Τσουρβελούδης

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Αραμπατζής

 

Περίληψη

Η ομάδα TUCERS του Πολυτεχνείου Κρήτης κατασκευάζει και αναπτύσσει πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία αξιοποιούν την τεχνολογία των κυψελών καυσίμου, λαμβάνοντας μέρος πάνω από δώδεκα φορές σε διαγωνισμούς εξοικονόμησης καυσίμου. Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά το πρωτότυπο όχημα ER2022, το οποίο παρουσιάστηκε και έλαβε μέρος για πρώτη φορά το 2022 στον διαγωνισμό και χρησιμοποιεί μία κυψέλη καυσίμου υδρογόνου τύπου PEM, η οποία μετατρέπει μέσω ηλεκτροχημικής αντίδρασης την ενέργεια του υδρογόνου σε ηλεκτρισμό, για την τροφοδοσία και την κίνησή του οχήματος. Το αντικείμενο που προσεγγίζεται, αφορά την σχεδιομελέτη συστημάτων ψύξης της κυψέλης καυσίμου για την εξαγωγή συμπερασμάτων της ασφαλούς λειτουργίας και αύξησης της απόδοσής της κυψέλης καυσίμου, δεδομένου ότι αυτή σχετίζεται άμεσα με τις θερμοκρασίες λειτουργίας της. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση-μελέτη των χαρακτηριστικών της κυψέλης καυσίμου εφαρμογής, καθώς και των γεωμετριών εισαγωγής του αέρα οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα, με την χρήση του λογισμικού CATIA V5R20, μέσα από την φιλοσοφία του παραμετρικού σχεδιασμού, υλοποιείται σε περιβάλλον CAD ένα κύριο σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής του ατμοσφαιρικού αέρα, για την παροχή οξειδωτικού και ψυκτικού μέσου στην κυψέλη, καθώς επίσης προβλέπεται η συναρμολόγηση αυτού στο σύνολο του οχήματος. Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη όλες οι φυσικές και θεωρητικές παράμετροι, καθώς και όλοι οι (ισχυροί) περιορισμοί που προκύπτουν από αυτές και περιορίζουν έντονα την σχεδίαση, μελετώντας τις δυνατότητες στο υφιστάμενο σύστημα του οχήματος. Από το κύριο παραμετρικό μοντέλο υλοποιούνται, σε περιβάλλον CAD, έξι γεωμετρικά μοντέλα, τα οποία διαφέρουν ως προς την τεχνική εισαγωγής και διαχείρισης της ροής, καθώς και οι αντίστοιχοι όγκοι που περιγράφουν τα πεδία ροής που προκύπτουν από αυτά. Τα μοντέλα εισαγωγής του αέρα αξιοποιούν τους τύπους αεραγωγών Scoop και NACA σε συνεργασία με έναν αγωγό τύπου S. H διαχείριση της ροής εξαγωγής, περιορίζεται σε ένα σταθερό γεωμετρικό μοντέλο διαχύτη (Diffuser). Τα μοντέλα που σχεδιάστηκαν ακολούθησαν τα αποτελέσματα προσομοιώσεων διαδοχικά, για την επίτευξη μίας ομοιόμορφης ροής. Για την μελέτη των γεωμετριών, έγινε χρήση του λογισμικού ANSYS 2019R2 CFX, μέσα από την κατασκευή υπολογιστικών πλεγμάτων, ορισμού προβλημάτων και επίλυση αυτών. Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις αυτών, επικεντρώνονται στην μελέτη και προσέγγιση μίας ομοιόμορφης κατανομής ταχυτήτων ροής, η οποία δύναται να επιδρά αντίστοιχα στην απαγωγή θερμότητας από το σώμα της κυψέλης καυσίμου. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μοντέλων στο σύστημα, κρίνεται εκ του αποτελέσματος της κατανομής των ταχυτήτων ροής στην επιφάνεια εισαγωγής της κυψέλης και πως αυτή επιδρά στην απαγωγή της θερμότητας, μέσα από τη παρατήρηση της κατανομή των τοπικών θερμοκρασιών στην επιφάνεια εξαγωγής της κυψέλης καυσίμου. Τέλος, συγκρίνοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα, γίνονται προτάσεις περεταίρω μελέτης του συστήματος ψύξης, οι οποίες στηρίζονται στα δεδομένα και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

Abstract

The TUCER’s team of the Technical University of Crete manufactures and develops prototype electric vehicles, which utilize fuel cell technology, taking part more than a dozen times in fuel saving competitions. This thesis concerns the ER2022 prototype vehicle, which was presented and took part for the first time in 2022 in the competition and uses a PEM type hydrogen fuel cell which converts hydrogen energy into electricity through an electrochemical reaction, for power and propulsion of the vehicle. The object approached, concerns the design and study of cooling systems of the fuel cell in order to draw conclusions of the safe operation and increase of the performance of the fuel cell, given that this is directly related to its operating temperatures. Initially, a brief literature review-study of the characteristics of the fuel cell application, as well as the air intake geometries used to approach the issue, is carried out. Specifically, with the use of the CATIA V5R20 software, through the parametric design philosophy, a main atmospheric air intake and exhaust system is implemented in a CAD environment, for the supply of oxidant and coolant to the cell, as well as the assembly of this as a whole of the vehicle. During the design, all physical and theoretical parameters are taken into account, as well as all the (strong) limitations that arise from them and strongly limit the design, studying the possibilities in the existing vehicle system. From the main parametric model, six geometric models are implemented, in a CAD environment, which differ in terms of the flow input and management technique, as well as the corresponding volumes that describe the flow domains resulting from them. Air intake models, utilize Scoop and NACA air ducts in conjunction with an S-type duct. The management of the exhaust flow is limited to a fixed geometric diffuser model. The designed models followed the simulation results sequentially, to achieve a uniform flow. For the study of the geometries, the ANSYS 2019R2 CFX software was used, through the construction of computational grids, definition of problems and their resolution. The models and their simulations focus on the study and approximation of a uniform allocation of flow velocities, which can have a corresponding effect on the heat removal from the body of the fuel cell. Specifically, the evaluation of the efficiency of the models in the system is judged from the result of the allocation of flow speeds on the inlet surface of the cell and how this affects the heat removal, through the of the allocation of local temperatures on the outlet surface of the fuel cell. Finally, by comparing and evaluating the results, proposals are made for further study of the cooling system, which are based on the data and the results of the simulations.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27 Ιουλίου 2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/9360029806?pwd=UGtRTm1wWE5jSkxjQWFPTzJYTW1Sdz09

Meeting ID: 936 002 9806

Password: 080181

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012