Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Φωτεινής Κουρτίδου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 2016010126

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Η επιρροή της τηλεργασίας στην ψυχολογία των εργαζομένων:

προβλήματα και ευκαιρίες

 

Τίτλος στα Αγγλικά: The influence of telecommuting on employee psychology:

problems and opportunities

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Λόγω της πανδημίας COVID-19, η τηλεργασία αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές παγκοσμίως, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, όπου οι επιχειρήσεις/οργανισμοί δεν διέθεταν γερές βάσεις στον τομέα αυτό, αλλά κλήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα να αφουγκραστούν τις ανάγκες και να αναδιαμορφώσουν τα δεδομένα. Η παρούσα μελέτη, έχει σκοπό τη διερεύνηση της επιρροής της τηλεργασίας στην ψυχολογία των εργαζομένων και των προβλημάτων και ευκαιριών που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να δημιουργούνται. Έτσι, εφαρμόστηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση της εγχώριας και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, η εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση των όρων και των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την τηλεργασία, από την σκοπιά των εργαζομένων. Σίγουρα, η τηλεργασία είναι ένας τρόπος εξισορρόπησης μεταξύ της σχέσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στον εργαζόμενο. Επίσης, ο εργαζόμενος δείχνει μεγάλη αφοσίωση στο εργασιακό περιβάλλον, μειώνει τα κόστη μετακίνησης και ένδυσης, το στρες και το χρόνο από και προς τη δουλειά. Υπάρχουν, ωστόσο, και διάφορα προβλήματα για τον τηλεργαζόμενο, που τον αποτρέπουν από την παραγωγική εργασία, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν περισσότερο και να αντιμετωπιστούν. Το αίσθημα της κοινωνικής και εργασιακής απομόνωσης, το υψηλό κόστος τεχνολογικής υποδομής και η δυσκολία διεκπεραίωσης της εργασίας ή η απώλεια αρχείων και δεδομένων, λόγω τεχνικών προβλημάτων, είναι κάποια από αυτά. Συμπερασματικά, η τηλεργασία μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση, τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα μέσα. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς προσεγγίζουν την τηλεργασία από διαφορικές οπτικές, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς ότι η τηλεργασία, με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά της, αποτελεί μία καινοτομία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Due to the COVID-19 pandemic, teleworking is emerging as one of the most important changes worldwide, but mainly for Greece, where companies/organizations did not have a solid foundation in this area, but were called upon in a short period of time to listen to the needs and reshape the

data. This study aims to investigate the influence of telecommuting on the psychology of employees and the problems and opportunities that have been created and continue to be created. Thus, a thorough bibliographic review of the domestic and global literature, the conceptual and theoretical approach of the terms and issues directly or indirectly related to teleworking, from the employees' point of view, was applied. Certainly, telecommuting is a way of balancing the work-life relationship and gives more autonomy to the employee. Also, the employee shows great commitment to the work environment, reduces travel and clothing costs, stress and time to and from work. There are, however, also various problems for the telecommuter, which prevent him from productive work, which should be further studied and addressed. The feeling of social and work isolation, the high cost of technological infrastructure and the difficulty of processing work or the loss of files and data due to technical problems, are some of them. In conclusion, telecommuting can provide satisfaction, both to the needs of employees and employers, with the right conditions and means. Many scholars and authors approach

telecommuting from different perspectives, but with a common point of reference that telecommuting, with its disadvantages and advantages, is an innovation.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/07/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , https://tuc-gr.zoom.us/j/99639258378?pwd=WHVYTUZLTVFvT3MwMHUza0lkTnBlQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012