Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Πέτσα Γεωργίου Παναγιώτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2016010106

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Υβριδικός Εργασιακός Χώρος και Μανατζμεντ την μετά covid εποχή:

τεχνολογίες και εργαλεία υποστήριξής τους

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Hybrid Workspace and Management after the Covid era: technology

and tools to support this change.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της Covid εποχής παρατηρήθηκε η ραγδαία μεταβολή των συμβατικών εργασιακών μοντέλων σε υβριδικά, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το ποσοστό της εξ αποστάσεως εργασίας αυξήθηκε ραγδαία συγκριτικά με την υβριδική απασχόληση σε προηγούμενα έτη. Αυτό δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, με μεγάλο ποσοστό εταιρειών να επιδιώκουν να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν μόνιμα το ευέλικτο αυτό μοντέλο. Ποικίλα επιστημονικά δεδομένα και έρευνες, όπως η έρευνα της Gartner εκτείνουν την εκτίμηση του υβριδικού μοντέλου και στη σημερινή εποχή (μετά covid εποχή).

Δεδομένου ότι η πανδημία Covid-19 έχει αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, το ερευνητικό πόνημα επιδιώκει να αναλύσει και να εντοπίσει τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο εργασίας με διπλό κέρδος στη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επωφελούμενοι της εργασίας είναι στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενοι, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, και ερευνητές. Η μελέτη μπορεί να ρίξει φως στους καλύτερους τρόπους διαχείρισης του υβριδικού μοντέλου εργασίας και να αναδείξει τα ποιοτικά αποτελέσματα των πρώτων χρόνων υιοθέτησης του συγκεκριμένου μοντέλου. Περιεχόμενο της μελέτης είναι προτάσεις για τη βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η αποτελεσματικότερη κατανόηση των ευκαιριών αλλά και των περιορισμών της υβριδικής εργασίας για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, καθώς και η υποστήριξη της έρευνας του νέου μοντέλου εργασίας από την επιστημονική κοινότητα.

Αρχικά, για την εκπόνηση της παρούσας, θα επιστρατευτεί ένας συνδυασμός βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συλλογής δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και συμπερασμάτων για τη μεθοδολογική προσέγγιση του ζητήματος. Διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για την εξ αποστάσεως εργασία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και συναφή θέματα, καθώς και τη διαχείριση του υβριδικού μοντέλου εργασίας. Η επισημοποίηση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων θα ενισχύσει και θα στηρίξει την πορεία του εναλλακτικού τρόπου εργασίας προσφέροντας σημαντικά συμπεράσματα στο παρόν φλέγον ζήτημα. Συλλογή δεδομένων: Συλλογή και σύγκριση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων (ακαδημαϊκές και επαγγελματικές) χρησιμοποιώντας ποσοτικές ή ποιοτικές ερευνητικές τεχνικές, όπως έρευνες, συνεντεύξεις, μελέτες περιπτώσεων ή ομάδες εστίασης. Προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική μεθοδολογία. Οι ερωτήσεις και υποθέσεις της μελέτης θα καθορίσουν τις τεχνικές συλλογής δεδομένων.

Συνολικά, η εργασία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις αλλαγές στο υβριδικό μοντέλο εργασίας (συνολική αποτίμηση) μετά την εποχή του Covid και να παρέχει χρήσιμες συστάσεις και εργαλεία στους μελετητές της. Ο προσδιορισμός σημαντικών αλλαγών στην επικοινωνία, τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων σε υβριδικά μοντέλα εργασίας από την εποχή της πανδημίας, είναι κριτήρια που αποτελούν βασικούς παράγοντες για να εξακριβωθεί αν θα παραμείνει το υβριδικό μοντέλο ή όχι.

Θα αναφερθούν και θα συγκριθούν τεχνολογίες, εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν τα υβριδικά μοντέλα εργασίας, όπως προγράμματα διαχείρισης έργων, πλατφόρμες συνεργασίας και εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας (προϊόντα που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα). Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν θα αναπτυχθούν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης των υβριδικών μοντέλων εργασίας (συμβουλές προς τους απευθυνόμενους).

Τέλος, επιδιώκεται η βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των υβριδικών μοντέλων για τους εργαζόμενους, καθώς και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, την ικανοποίηση από την εργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (θετικά και αρνητικά).

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

During and after the end of the Covid era there was a rapid shift from conventional to hybrid work models, without the mandatory presence of workers in the workplace.

According to recent surveys, the percentage of remote work has increased rapidly compared to hybrid employment in previous years. This has created a new reality in the labour market, with a large percentage of companies seeking to maintain or even permanently expand this flexible model. A variety of scientific data and research, such as the Gartner survey extends the appreciation of the hybrid model into the current era (post-covid era).

Given that the Covid-19 pandemic has radically changed the labour market, the research paper seeks to analyse and identify the technologies that were developed during the pandemic and continue to support the transition to the hybrid model of double-win work in the contingent work relationship. Beneficiaries of the work are business executives, workers, decision makers, and researchers. The study can shed light on the best ways to manage the hybrid work model and highlight the qualitative results of the early years of adoption of this model. The scope of the study includes suggestions for improving the well-being and productivity of workers, a more effective understanding of the opportunities and constraints of hybrid work for decision-makers, and support for research into the new work model by the scientific community.

Initially, a combination of literature review, data collection, data analysis and inference will be employed to develop the methodological approach to the issue. Conduct a thorough analysis of the relevant academic literature on distance working, digital technologies and related issues, as well as the management of the hybrid working model. The formalisation of research questions and hypotheses will strengthen and support the course of the alternative working mode by offering important insights into this burning issue. Data collection: collecting and comparing information from databases (academic and professional) using quantitative or qualitative research techniques such as surveys, interviews, case studies or focus groups. Both quantitative and qualitative methodologies are envisaged. The study questions and hypotheses will determine the data collection techniques.

Overall, the paper is expected to provide important insights into the changes in the hybrid work model (global assessment) since the Covid era and provide useful recommendations and tools to its scholars. The identification of significant changes in communication, collaboration, productivity and employee well-being in hybrid work models since the pandemic era are criteria that are key factors in determining whether or not the hybrid model will remain.

Technologies, tools and practices that support hybrid work models, such as project management programmes, collaboration platforms and digital communication tools (products that have emerged in the meantime) will be mentioned and compared. Based on the results obtained, recommendations will be developed on how to develop and manage hybrid working models (advice to addressees).

Finally, a deeper understanding of the potential and difficulties of hybrid models for employees and how they affect career development is seeked between job satisfaction and work-life balance (positive and negative).

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

https://tuc- gr.zoom.us/j/99639258378?pwd=WHVYTUZLTVFvT3MwMHUza0lkTnBlQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012