Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μανούσου Μπραουδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/08/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2020019046

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα.»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Qualitative and quantitative performance standards of correctional officers in Greece.»

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Θωμάς Κοντογιάννης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

“Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρωτοποριακή και καινοτόμα έρευνα πάνω στον κλάδο αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατανόηση της αξιολόγησης και της βελτίωσης της απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τους υπαλλήλους και τα ιδρύματα των φυλακών και παρατίθενται πρότυπα απόδοσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο, βάση των οποίων υλοποιείται η σχετική ανάλυση στο κύριο μέρος της εργασίας. Στην συνέχεια για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών εξετάζεται το αγροτικό κατάστημα φύλαξης Αγιάς του Νομού Χανίων και κατασκευάζεται και παρουσιάζεται η ανάλυση θέσης εργασίας και η περιγραφή θέσης εργασίας ενός υπαλλήλου από τον χώρο φύλαξης. Τα δεδομένα αντλούνται τόσο από την σχετική νομοθεσία, όσο και από την υλοποίηση προσωπικής συνέντευξης με υπάλληλο του τμήματος φύλαξης του συγκεκριμένου ιδρύματος. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται αποδοτικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τους εργαζόμενους αξιοποιώντας το πλαίσιο "SMART" για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προτύπων στην διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος, η σύνοψη των ευρημάτων επιδεικνύει την αποτελεσματική δημιουργία αποδοτικών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα, παραθέτοντας και σχετικές μελλοντικές επεκτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.”

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

“This thesis deals with the qualitative and quantitative performance standards of prison officers in Greece. This thesis is a pioneering and innovative research on the field of evaluation of prison officers in Greece. The research focuses on understanding the evaluation and performance improvement of correctional officers. More specifically, the theoretical background on prison employees and institutions is explored and performance standards of prison staff in Greece and internationally are listed, based on which the relevant analysis is implemented in the central part of the paper. In the following, for the collection of the necessary information, the rural guarding establishment of Agia in the prefecture of Chania is examined and the job analysis and job description of an employee from the guarding establishment is constructed and presented. The data are drawn from both the relevant legislation and from the implementation of a personal interview with an employee of the security department of this institution. Based on the collected information, efficient qualitative and quantitative evaluation criteria for employees are presented utilizing

the "SMART" framework to effectively apply these standards in the evaluation process. Finally, the summary of the findings demonstrates the effective creation of efficient qualitative and quantitative evaluation criteria for prison employees in Greece, listing relevant future extensions for further improvement of these criteria.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 04/08/2023

Ώρα: 12.00 – 13.00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: -

Κτίριο: - Μέθοδος: Παρουσίαση με τηλεδιάσκεψη Σύνδεσμος παρουσίασης: https://tuc-gr.zoom.us/j/99781037473?pwd=N2hNbEs3MDhwc29SOXBhSm9qanVuUT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012