Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Νικολάου Ρογδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/09/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ρογδάκης

Αριθμός Μητρώου: 2019019027

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης: Μελέτη περίπτωσης σε μικρή Ζυθοποιία

Τίτλος στα Αγγλικά: Evaluation of sustainable development practices: A case study in a Micro Brewery

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στέλιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η αξία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει απασχολήσει έμπρακτα την ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των αναγκών σε πρώτες ύλες, αγαθά και ενέργεια κάνει πλέον ξεκάθαρο το γεγονός ότι η υφιστάμενη ανάπτυξη χρειάζεται να αλλάξει τροχιά. Η συνεχής εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και τα υποπροϊόντα τους έχει οδηγήσει στην σταδιακή εξάντληση τους. Η ασταμάτητη παραγωγή ρύπων έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, την ίδια στιγμή που θεωρείται κυριότερος παράγοντας για την αύξηση της θερμοκρασίας. Προσπάθειες όπως αυτές του Οργανισμού Ηνωμένων εθνών με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης δείχνουν τον δρόμο σε όλους τους εμπλεκόμενους για μια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας, συγκεντρώνοντας τον ενδιαφέρον στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα διεξάγουν βιώσιμες αξιολογήσεις σε επιχειρήσεις για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Πλέον παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις, αναφορικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, τα οφέλη και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την εφαρμόσουν και να την ακολουθήσουν.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή εμφανίζεται στην δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, μια παρουσίαση των στόχων που έχουν τεθεί για τις επόμενες δεκαετίες στα πλαίσια συνόδων και πως αξιολογούνται οι βιώσιμες πρακτικές των επιχειρήσεων από μεριάς επενδυτών, αλλά και καταναλωτών σύμφωνα με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Επίσης, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη μια μικρής Ζυθοποιίας επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε υφιστάμενες και μελλοντικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στον τρόπο που αυτές μεταδίδονται στο καταναλωτικό κοινό. Η μελέτη περίπτωσης γίνεται σε συνεργασία με υφιστάμενη μικρομεσαία επιχείρηση στην οποία θα παρουσιασθεί το υλικό και θα είναι στην δική της ευχέρεια κατά πόσο θα ακολουθήσει τις προτάσεις του ερευνητή.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The value of the environment and the sustainable development has practically concern humanity in recent decades. Continued population growth combined with skyrocketing needs for raw materials, goods, and energy makes it clear that existing development needs to change route. The continuous dependence on fossil fuels and their by-products has led to their gradual depletion. The unstoppable production of pollutants has caused irreparable damage to the environment, at the same time it is considered a major factor in the global temperature increase. Efforts such as those of the United Nations Organization with the 17 Sustainable Development Goals show the way to all individuals in an effort to change mentality, focusing attention on Sustainable Development. Financial Institutions conduct viability assessments on businesses to attract new investors. There is now a strong interest, even in SME, regarding sustainable development, its benefits and the ways in which they can implement and follow it.

This thesis presents an attempt to define sustainable development, how it appears in the second decade of the twenty-first century, a presentation of the goals that have been set for the next decades in the context of meetings and how the sustainable practices of enterprises are evaluated from investors but also consumers according to the results of previous surveys. Finally, a case study is presented according to the sustainable development of a Micro Brewery, focusing on existing and future sustainable practices and also how these are communicated to the consumer public. The case study is done in collaboration with an existing SME which the material will be presented and it will be at its own discretion whether to follow the researcher’s suggestions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 12/09/2023

Ώρα: 10:00

 

Link Παρουσίασης: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012