Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

30
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Φασουλοπούλου Μαρίας-Ελένης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/08/2023 14:00 - 14:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

Αριθμός Μητρώου: 2014010191

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός καινοτόμου ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα και αξιολόγηση πρακτικών εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τίτλος στα Αγγλικά: Design of an innovative vertical axis wind turbine and assessment of the energy exploitation practices

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αραμπατζής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπύρος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας καινοτόμου ανεμογεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας συνεργασίας με την εταιρία Tupperware Brands, σε τρία στάδια με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στο πρώτο στάδιο, σκοπός είναι η παρουσίαση πέντε υποψήφιων κατασκευών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας σαν βάση προϊόντα της εταιρίας Tupperware Brands και στην πορεία η παρακολούθηση και η ανάλυση των κατασκευών αυτών, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλόλητά τους. Η προς επιλογή κατασκευή θα τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της μονάδας παραγωγής της Tupperware Brands στο Βέλγιο, οπότε η όλη κατασκευή και οι υπολογισμοί που έγιναν βασίζονται στις κλιματικές συνθήκες και στην ταχύτητα ανέμου του Βελγίου. Σε δεύτερο στάδιο , καταλληλότερη των κατασκευών κρίθηκε αυτή της ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα ,καθώς ήταν και η μόνη με τις λιγότερες ενεργειακές απώλειες. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο ένα από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρίας, τo eco-bottle,ένα κυλινδρικό μπουκάλι που θα κατασκευαστεί σε ύψος 3m και στο εσωτερικό του-στη βάση του, θα φέρει την ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα. Η συνολική κατασκευή , είναι ασφαλής, τόσο για τους πεζούς όσο και για τα πτηνά της περιοχής καθώς η ανεμογεννήτρια θα βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο του eco-bottle. Στη συνέχεια ,πραγματοποιήθηκε 3D σχεδιασμός μέσα από την εφαρμογή ANSYS και έγινε αναλυτικότερος υπολογισμός των διαστάσεων, της κλίμακας κατασκευής της ανεμογεννήτριας καθώς και έρευνα των υλικών και των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη κατασκευή , ώστε να είναι όσο το δυνατόν κατάλληλα για τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και οικονομική επιλογή. Ακολούθησε η κοστολόγηση όλων των μελών της ανεμογεννήτριας και στη συνέχεια όλου του έργου και προτείνονται διάφορες εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Τhe aim of this specific thesis is the design and manufacture of an innovative wind energy converter generator and the evaluation of exploitation practices of electricity produced. Μore specifically, the main idea came from a project of a partnership with Tupperware Brands named E- tree Project , which was carried out in stages with specific time limits and specific content.Hence, the final result of the thesis came by utilizing the stages of the E –tree project as a basic idea and developing further into new and more specific proposals. In particular, in the first stage the main purpose is to present five candidate constructions using renewable energy sources for electricity production based on the company's -Tupperware Brands products and along the way the monitoring and analysis of these constructions in order to check the most suitable for the specific conditions. In the course the construction that will be selected will be placed in the courtyard of its production unit Tupperware Brands in Belgium, so the whole construction and calculations are made based on climate conditions and wind speed of Belgium.Ιn this thesis, the candidate constructions are presented briefly as the main topic is the construction of the wind turbine as well as the development of the methods of utilization of the generated energy. At the second stage, the most suitable of the constructions was considered the vertical axis wind turbine, as it was the only one with the least energy losses compared to the rest of the constructions.For its manufacture, one of the company's best-selling products, the eco bottle, was used, a cylindrical bottle that will be made at a height of 3M, and internally-at its base, it will carry the vertical axis of a wind turbine with a hybrid Savonius-Darrius) rotor. The overall construction is safe, both for pedestrians and birds in the area, as the wind turbine will be located in the interior space of the eco-bottle.Then the threedimensional design was carried out inside from the ANSYS application and a more detailed calculation of the dimensions, the scale of its construction was made wind turbine as well as research of the materials and components to be used in this particular construction, so that it is as suitable as possible for the external

environment but also economical option. This was followed by the costing of all the members of the wind turbine and then the whole project and various alternative forms of utilization of the generated electricity are proposed.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/08/2023

Ώρα: 14:00-14:45

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/81671181933?pwd=STRyS2YzVVJUWEYvVEJIZ0xLbzRaZz09

Meeting ID: 816 7118 1933

Password: 895081

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012