Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

31
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Χαρκοφτάκη Θεανώς, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα31/08/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗ ΘΕΑΝΩ

Αριθμός Μητρώου: 2019019046

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Φορολογική και κοινωνική ασφάλιση των επιχειρήσεων ως κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Σύγκριση 6 Ευρωπαϊκών χωρών»

Τίτλος στα Αγγλικά:«Tax and social securities as criteria for business establishment selection. The example of 6 Eu-ropean countries».

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η μελέτη της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε πέντε ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες ως κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, περιγράφονται:

· Η φορολογία νομικών προσώπων (φόρος εισοδήματος, φόρος μερισμάτων, λοιποί φόροι)

· Η φορολογία φυσικών προσώπων (φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι)

· Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

· Ο φόρος ακίνητης περιουσίας

· Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης επιχειρήσεων

· Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης φυσικών προσώπων

Εκτός της Ελλάδος επελέγησαν:

· Η Βουλγαρία και η Κύπρος διότι τα τελευταία χρόνια προσελκύουν πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις, που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε αυτές

· Η Γαλλία καθώς είναι μια πλήρως αναπτυγμένη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του Ευρώ

· Το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή είναι μια πλήρως αναπτυγμένη οικονομία που από 01-01-2021 είναι πια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

· Η Ιρλανδία αφού είναι μια οικονομία που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Ελληνική

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Abstract

The purpose of this thesis is the description and study of taxation and social security in Greece and in five other European countries as a criterion for choosing the place of establishment of a business.

In more detail, are being described:

• Taxation of corporations (income tax, dividend tax, other taxes)

• Taxation of individual persons (income tax and other taxes)

• Value Added Tax (VAT)

• The property tax

• Business social security contributions

• Social security contributions of individual persons

Besides Greece, the following countries were selected:

• Bulgaria and Cyprus as in recent years they attract many Greek companies, which choose to settle there

• France as it is a fully developed economy within the European Union and the Euro zone

• The United Kingdom because it is a fully developed economy that from 01-01-2021 is no longer part of the European Union

• Ireland since there is an economy that has several similarities with the Greek one

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 31/08/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012