Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αγγελικής Μπουλούγαρη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/09/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Μπουλούγαρη

Αριθμός Μητρώου: 2020019045

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Καινοτομία επιχειρήσεων και πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Μία εμπειρική ανάλυση για ελληνικές επιχειρήσεις»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Corporate innovation and access to finance: An empirical analysis for Greek companies»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Οι μικροί και μεσαίοι οργανισμοί (ΜμΕ) αναδεικνύονται ως ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν σημαντική πηγή οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Ο ρόλος τους εκτείνεται σε πολλούς τομείς, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της απασχόλησης, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας και τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Παρά ταύτα, η επιβίωσή τους αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο, παγκόσμιο περιβάλλον υψηλής ανταγωνιστικότητας. Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, δικτύωση και συνεργασίες αλλά και πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση και χρηματοδότηση. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και να λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ της τάσης των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Τα δεδομένα για την ανάλυση του παρόντος θέματος προέρχονται από την Enterprice Survey της Παγκόσμιας Τράπεζας που έλαβε χώρα το 2018 και εξετάστηκε ένα δείγμα 600 ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Small and medium-sized enterprises (SMEs) are emerging as the driving force of the economy, both at national and European level, as they contribute to a large extent to the creation of new jobs, while at the same time constituting an important source of economic value added. Their role spans many areas, including boosting employment, increasing competitiveness and promoting innovation, thus contributing to the well-being of society and maintaining social stability. Nevertheless, their survival faces significant challenges in today's highly competitive global environment. It requires continuous modernisation in production and management, the development of innovative services and products, the adoption of advanced technologies, networking and partnerships, and access to continuous information and funding. Access to finance should take into account the specific needs of businesses but also act as a key lever to support sustainable growth over time. This paper will discuss the relationship between the tendency of Greek firms to develop innovative products and services and the difficulty they face in accessing various sources of finance. The data for the analysis of this topic comes from the World Bank's Enterprice Survey that took place in 2018 and examined a sample of 600 Greek firms.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 04/09/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012