Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κακαξυλάκη Ευάγγελου - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα12/09/2023 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

Τίτλος

Μελέτη επίπλευσης Ελληνικών σαπρολιτικών λατεριτών – Flotation study of Greek saprolitic laterites

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
  2. Καθ. Μιχαήλ Γαλετάκης
  3. Επ. Καθ. Ευάγγελος Πετράκης

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επίπλευση Ελληνικών σαπρολιτικών λατεριτών από την περιοχή της Καστοριάς, με σκοπό τον εμπλουτισμό τους σε νικέλιο. Μεγάλο πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό την ανάκτηση νικελίου και το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, η οποία αναζητά τους περισσότερο αποδοτικούς τρόπους ανάκτησης που να μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανική κλίμακα.

Η εργασία διακρίνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το νικέλιο, την παραγωγή, τις χρήσεις και την αξία του. Στο δεύτερο αναφέρονται οι κατηγορίες των κοιτασμάτων νικελίου με έμφαση στα Ελληνικά σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία που περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες που χρειάστηκε να γίνουν (θραύση, λειοτρίβηση) ώστε να προετοιμαστεί το υλικό για το επόμενο βήμα, αυτό της επίπλευσης. Επίσης, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κοκκομετρική, χημική (XRF) και ορυκτολογική (XRD) ανάλυση του μεταλλεύματος. Τέλος, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες επίπλευσης των τριών σειρών δοκιμών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη σειρά δοκιμών πραγματοποιήθηκαν δώδεκα δοκιμές με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση του pH του πολφού επίπλευσης στην ανάκτηση νικελίου. Στη δεύτερη και τρίτη σειρά δοκιμών πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δοκιμές σε κάθε μία με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της δόσης των αντιδραστηρίων και η επίδραση της κοκκομετρίας του μεταλλεύματος στην ανάκτηση του νικελίου, αντίστοιχα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας που αναφέρθηκε παραπάνω και τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν έπειτα από τις συνολικά είκοσι δοκιμές επίπλευσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012