Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Αναγνώστου Ελένη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/09/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α.Μ.:2018050119.

Ημερομηνία Παρουσίασης: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Ώρα:10:00.

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99934579238?pwd=OE45TFlNcVRIMzY3V2RIdTFDdWNtZz09

Θέμα ΔE «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ''ARROW'' ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟY»

Title «A novel method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water using Vacuum-assisted SPME Arrow »

Επιβλέπων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ-Καθηγήτρια

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-Επίκ. Καθηγητής

3…Dr.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΥΡΟΒΟΛΑ -ΕΔΙΠ

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε υδατικά δείγματα με σκοπό την ανίχνευση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων οι οποίοι θεωρούνται  ευρέως διαδεδομένοι περιβαλλοντικοί ρύποι. O προσδιορισμός αυτών των οργανικών ενώσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενόργανης ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή Αέριας Χρωματογραφίας συζευγμένη με Φασματομετρία Μάζας (Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry; GC MS). Η απομόνωση των ενώσεων-στόχων επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας την τεχνική της Μικροεκχύλισης Στερεάς Φάσης τύπου “Arrow” υπό συνθήκες κενού, γνωστή και ως Vacuum Assisted Headspace Solid Phase Microextraction Arrow (Vac-HS-SPME Arrow). H παραπάνω μέθοδος βελτιστοποιήθηκε μελετώντας την επίδραση των παραγόντων της θερμοκρασίας (extraction temperature) και του χρόνου εκχύλισης (extraction time) ως προς τον ρυθμό εκχύλισης- απόδοσης των ενώσεων-στόχων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την επικράτηση συνθηκών κενού συγκρίθηκαν με αυτά που προέκυψαν κατά την επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής πίεσης (HS-SPME Arrow). Αναλυτικότερα, η χρήση της Vac SPME Arrow απέδωσε γρηγορότερους ρυθμούς εκχύλισης με εφαρμογή ήπιας θέρμανσης για μικρότερο χρόνο δειγματοληψίας σε σχέση με την HS-SPME Arrow. Επιπλέον, η εφαρμογή του κενού ευνόησε σημαντικά την εκχύλιση των λιγότερο ημιπτητικών ΠΑΥ, ενώ τέλος σημαντικά επιτεύγματα προέκυψαν αναφορικά με την εκχύλιση των ενώσεων ΠΑΥ υψηλής πτητικότητας. . Ως βέλτιστες συνθήκες εκχύλισης των ενώσεων Nap, Phe , Flu βρέθηκαν τα 15min εκχύλισης κατά την εφαρμογή ήπιας θερμοκρασίας των 40oC για την Vac SPME Arrow, ενώ για την HS-SPME Arrow απαιτήθηκε η θέρμανση στους 60οC για τον ίδιο χρόνο δειγματοληψίας. Συνεπώς, η βελτιστοποιημένη μέθοδος Vac SPME Arrow απέδωσε 1,5 , 2 και 2,5 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία στην εκχύλιση των Nap , Phe και Flu αντίστοιχα, αλλά και ευρύτερη γραμμικότητα, χαμηλότερα όρια ανίχνευσης, καλύτερη επαναληψιμότητα από ότι η HS-SPME Arrow. Τέλος η επίδραση του υποστρώματος (Matrix Effect) στην απόδοση της μεθόδου αξιολογήθηκε με την εκτέλεση πειραμάτων ανάκτησης των ΠΑΥ σε πραγματικά υδατικά δείγματα, αποκαλύπτοντας ελάχιστη επίδραση της μήτρας στις εκχυλίσεις. Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό της τεχνικής Vac-HS-SPME Arrow ώς μια εύκολα εφαρμόσιμη, βιώσιμη αλλά και οικονομική πρακτική, λαμβάνοντας υπόψιν την ανθεκτικότητα του Arrow σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό αναλύσεων, η οποία δύνανται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιβαλλοντικές και βιολογικές αναλύσεις αλλά και αναλύσεις τροφίμων επιτυγχάνοντας άριστη επίδοση.

Abstract:

In this thesis, analyses were carried out on aqueous samples in order to detect polycyclic aromatic hydrocarbons, which are considered widespread environmental pollutants. The determination of these organic compounds was carried out using instrumental analysis and more specifically by applying Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC MS). The isolation of the target compounds was achieved by applying the Arrow-type Solid Phase Microextraction technique under vacuum conditions, also known as Vacuum Assisted Headspace Solid Phase Microextraction Arrow (Vac-HS-SPME Arrow). The above method was optimized by studying the influence of the factors of extraction temperature and extraction time on the extraction efficiency of the target compounds. The results obtained under vacuum conditions were compared with those obtained under atmospheric pressure conditions (HS-SPME Arrow). In more detail, the use of Vac SPME Arrow resulted in faster extraction rates by applying mild heating for a shorter sampling time compared to HS-SPME Arrow. Furthermore, the application of vacuum significantly favored the extraction of less semi-volatile PAHs, while finally significant achievements were obtained regarding the extraction of PAH compounds of high volatility. The optimum extraction conditions for Nap, Phe, Flu compounds were found to be 15min of extraction while applying a mild temperature of 40oC for Vac SPME Arrow, while HS-SPME Arrow required heating at 60oC for the same sampling time. Therefore, the optimized Vac SPME Arrow method performed 1.5, 2 and 2.5 times higher sensitivity in the extraction of Nap , Phe and Flu respectively, but also wider linearity, lower detection limits, better repeatability than HS-SPME Arrow. Finally, the effect of the substrate (Matrix Effect) on the performance of the method was evaluated by performing PAH recovery experiments on real aqueous samples, revealing minimal effect of the matrix on extractions. All the above confirms the characterization of the Vac-HS-SPME Arrow technique as an easily applicable, sustainable, and economical practice, considering the robustness of Arrow combined with the large number of analyses, which can be used in both environmental and biological analyses and food analyses achieving excellent performance.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012