Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καραγκούνη Παναγιώτη - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα05/12/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Γεωχημική αποτίμηση κερατολιθικής σύστασης πετρωμάτων της Ιονίου Ζώνης, - Δυτική Ελλάδα.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Εμμανουήλ Μανούτσογλου
  2. Νικόλαος Πασαδάκης
  3. Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, ΙΤΕ

Περίληψη

Μητρικά πετρώματα υδρογονανθράκων με υψηλό δυναμικό παραγωγής έχουν εντοπιστεί σε διάφορους αλπικούς σχηματισμούς των ζωνών του Ιονίου και των Παξών των Εξωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών. Ωστόσο, παρόμοιοι ορίζοντες δεν έχουν εντοπιστεί στη γειτονική ζώνη Γαβρόβου, γεγονός που δείχνει τη σημασία αυτών των δύο εξωτερικών ζωνών και την διαφοροποίησή στους από την ζώνη της Τρίπολης. Η ζώνη της Ιονίου έχει μακρά ιστορία εξερεύνησης υδρογονανθράκων, με πέντε κύριους ορίζοντες πετρωμάτων που αναγνωρίζονται ως μητρικά πετρώματα. Πρόκειται για δύο τμήματα στον εβαποριτικό σχηματισμό του Τριαδικού, τα κατώτερα και τα ανώτερα στρώματα με ποσειδώνιες και οι σχιστόλιθοι του σχηματισμού της Βίγλας. Ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό αυτών των πέντε βασικών οριζόντων μητρικών πετρωμάτων υδρογοναθράκων, δεν υπάρχει αναφορά για το πιθανούς οργανισμούς που να συνδέονται με την ύπαρξη και διατήρηση της αυξημένης περιεκτικότητας σε Ολικό Οργανικό άνθρακα (TOC) σε αυτούς τους ορίζοντες. Ως υπαίτια κατονομάζονται τα κύρια ωκεάνια ανοξικά γεγονότα για τη διατήρηση της οργανικής ύλης που έχει μελετηθεί. Στον αντίποδα όπως έχει αποδειχτεί σε από σχετικές μελέτες, ένα μεγάλο μέρος των μεταμορφωτικών κερατολιθικών εναλλαγών και κονδύλων της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων στην Πελοπόννησο και Κρήτη που είναι ομόλογος των πετρωμάτων της Ιονίου Ζώνης, είναι οργανικής προέλευσης που προέρχεται από υπολείμματα πυριτικών σπόγγων (Manoutsoglou et al., 2022). Ως συνέχεια αυτών των πρώτων ενδείξεων για την πιθανής προέλευσης της πρωτογενούς οργανικής ύλης η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη και τον προσδιορισμό Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) και γεωχημικών δεικτών πετρωμάτων που πάρθηκαν από κερατολιθικής σύστασης πετρώματα της Ιονίου Ζώνης, Δυτική Ελλάδα. Στα δείγματα αυτά µέσω της ανάλυσης Rock-Eval έγινε ο αρχικός χαρακτηρισμός του οργανικού περιεχομένου των δειγμάτων σε Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC). Στην συνέχεια, τα παραπάνω δείγµατα πετρωμάτων αναλύθηκαν µε πρότυπες µεθοδολογίες της γεωχηµείας πετρελαίου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα: η δυναμικότητα παραγωγής υδρογονανθράκων που δείχνουν τα δείγματα κερατολίθων της Ιονίου Ζώνης που επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν είναι πάρα πολύ μικρή, χαρακτηρίζοντας τα δείγματα φτωχά. Τα δείγματα παρουσιάζουν φτωχό δυναμικό παραγωγής και ως εκ τούτου έχουν μειωμένο ενδιαφέρον ως μητρικά πετρώματα. Βέβαια αν και είναι φτωχά σε Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC) ένα μεγάλος αριθμός τους ξεπερνά σε TOC το 0,1%, οπότε πρόκειται για οργανικά υπολείμματα των αρχικών σπόγγων τα οποία θεωρούνται ικανά για παραγωγή ξηρού αερίου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012