Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Δεναξάς Μιχαήλ Άγγελος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/12/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Δεναξάς Μιχαήλ Άγγελος

Α.Μ.: 2014050007

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 7/12/23.

Ώρα: 12.00-13.00 μμ.

Αίθουσα: ηλεκτρονικά

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/97712525348?pwd=SmZTckFtdXNEa1gyV3dhOGpHaHZ2UT09

Meeting ID: 977 1252 5348

Password: 012013

Θέμα ΔE «Μοντελοποίηση τάσεων στη διαχείριση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ»

Title « Modeling trends in waste management at DEDISA facilities »

Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Δάρας Τρύφων 

2 Διαμαντόπουλος Ευάγγελος 

3 Γιαννής Απόστολος

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Είναι γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Πλέον στην Ελλάδα πέρα από τους κρατικούς φορείς υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης που έχουν ως κύριο στόχο την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ και τους νόμους του κράτους για την αξιοποίηση αυτών των υλικών και τη μικρότερη επιβλαβή επίπτωση στο περιβάλλον. Μία τέτοια σημαντική προσπάθεια αποτελεί και η ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, όπου θεωρείται μία από τις καλύτερες σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των τάσεων των απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Στο πρώτο κεφάλαιο της Δ.Ε. περιγράφονται εισαγωγικές έννοιες της ανακύκλωσης, τα είδη αυτής καθώς και οι στρατηγικές της ΕΕ. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εταιρείες ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ αναλύεται διεξοδικά η ΔΕΔΙΣΑ Χανίων. Ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια του προγράμματος Minitab και η συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.

Abstract:

(Αγγλικά)

It is a fact that waste management has been an important part of society in recent years. Nowadays in Greece, in addition to state agencies, there are also private recycling companies whose main goal is to implement EU regulations and state laws for the utilization of these materials and the least harmful impact on the environment. Such an important effort is also DEDISA Chania, where it is considered one of the best at a nationwide level. The aim of this work is to present the waste trends in the wider area of Crete.

In the first chapter, introductory concepts of recycling, its types, as well as EU strategies will be described. In the next chapter, the recycling companies active in Greece are presented, while DEDISA of Chania is thoroughly analyzed. This is followed by the processing of the data using the Minitab program and the discussion of the results.

Finally, the conclusions and the bibliography are listed.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012