Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Παύλου Βουρβαχάκη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/02/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Παύλος Βουρβαχάκης

Αριθμός Μητρώου: 2022019013

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: « Η σημασία των διαστάσεων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης στην αξιολόγηση του κινδύνου πτώχευσης των επιχειρήσεων »

Τίτλος στα Αγγλικά: « The relevance of ESG indicators for assessing the risk of corporate failure »

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δούμπος Μιχάλης

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γιώργος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στη παρούσα εργασία γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχέσης των διαστάσεων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) με τον κίνδυνο πτώχευσης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας με σκοπό να εντοπιστούν πιθανές σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων ESG και της πιθανότητας πτώχευσης μιας επιχείρησης. Τα εταιρικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή την έρευνα παρέχονται από την Refinitiv, όπου δίνονται στοιχεία για 1.893 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, από 8 διαφορετικούς κλάδους, για ένα διάστημα 5 ετών, συγκεκριμένα από το 2018 έως το 2022. Επίσης, για αυτές τις 1.893 επιχειρήσεις, γίνεται αντιστοίχιση της πιθανότητας πτώχευσης της κάθε εταιρείας, με τη χρήση δεδομένων που παρέχονται από το NUS Credit Research Initiative. Συνεπώς, δημιουργείται ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων 1.893 επιχειρήσεων, για διάστημα 5 ετών, όπου εξετάζονται οι επιδράσεις των διαστάσεων του ESG πάνω στον κίνδυνο πτώχευσης και ως προέκταση στην πιστοληπτική διαβάθμιση μιας εταιρείας. Επιπλέον, γίνεται διαχωρισμός για εταιρείες κερδοσκοπικής (speculative) και επενδυτικής (investment) βαθμίδας. Έτσι, εξετάζονται σε βάθος οι επιδράσεις του ESG, πάνω σε υγιείς και προβληματικές επιχειρήσεις. 1 Προαιρετικό Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης www.mba.pem.tuc.gr Βάσει του πίνακα πιστοληπτικής διαβάθμισης από το υπόδειγμα StarMine Combined Credit Risk Model, θέτεται ως όριο διαχωρισμού (cut-off point) το 0.19%, που χωρίζει τις ΒΒΒ- από τις ΒΒ+, δηλαδή την επενδυτική από την κερδοσκοπική βαθμίδα. Επομένως, τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο σύνολα και εξετάζονται ξεχωριστά στην τελευταία ερευνητική υπόθεση. Οι 5 ερευνητικές υποθέσεις είναι: H1: Οι Περιβαλλοντικοί δείκτες επηρεάζουν την πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. H2: Οι Κοινωνικοί δείκτες επηρεάζουν την πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. H3: Οι δείκτες Διακυβέρνησης επηρεάζουν την πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. H4: Διαφέρει η συνδυαστική, από τη μεμονωμένη, χρήση δεικτών Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης, στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. H5: Οι δείκτες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης επηρεάζουν διαφορετικά την πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων επενδυτικής και κερδοσκοπικής βαθμίδας. Η ανάλυση βασίστηκε σε ένα μοντέλο σταθερών επιδράσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Durbin-Wu-Hausman. Έτσι, με την χρήση μοντέλων διαστρωματικών χρονολογικών σειρών σταθερών επιδράσεων, γίνεται ο έλεγχος των 5 ερευνητικών υποθέσεων, ενώ χρησιμοποιείται και κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία SCC, για την διόρθωση των σφαλμάτων, ώστε να υπάρχουν συνεπή και έγκυρα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την κρισιμότητα του κλαδικού διαχωρισμού για τους δείκτες ESG, ιδίως για μοντέλα εκτίμησης πιθανότητας πτώχευσης. Αρχικά, για κάθε ερευνητική υπόθεση, χρησιμοποιήθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, χωρίς κλαδικό διαχωρισμό, όπου οι δείκτες ESG ήταν φαινομενικά στατιστικά σημαντικοί. Ωστόσο, όταν υπολογίστηκαν ξεχωριστά τα μοντέλα ανά κλάδο, παρατηρήθηκε ότι στατιστικά σημαντικοί δείκτες ESG σε έναν κλάδο συχνά δεν είναι σημαντικοί σε άλλους κλάδους. Ενώ, επανειλημμένα υπήρξαν περιπτώσεις, όπου δείκτες ESG είχαν αντίθετο πρόσημο με στατιστικά σημαντικούς συντελεστές, μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Συμπεραίνοντας ότι η χρήση ενός ενιαίου πλαισίου ESG θα έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση ή την υποεκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης. Η παρούσα έρευνα, συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ESG και κινδύνου πτώχευσης, καθώς είναι η πρώτη έρευνα, η οποία εξετάζει συγκεκριμένα, πως η επίδραση του δείκτη ESG αποτυπώνεται στην πιθανότητα πτώχευσης και την πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας, χρησιμοποιώντας βαθμολογίες πιθανότητας πτώχευσης από διαφορετικό πάροχο δεδομένων (NUS Credit Research Initiative) από τον πάροχο ESG (Refinitiv), ώστε να βρεθούν δίκαια και ανεπηρέαστα αποτελέσματα. Μια ακόμη πρωτοτυπία αυτής της έρευνας, αφορά τον ξεχωριστό έλεγχο επιχειρήσεων επενδυτικής και κερδοσκοπικής βαθμίδας. Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζονται οι επιδράσεις του ESG σε υγιείς και προβληματικές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Τέλος, τίθενται νέα ερωτήματα για μελλοντικές έρευνες. 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : In this thesis a literature review is presented on the relationship between the Environment, Social and Governance (ESG) dimensions and default risk. Subsequently, quantitative research results will be presented to identify possible relationships between the ESG dimensions and company’s probability of default. The company data used in this research were collected from the Refinitiv database and they involve a sample of 1,893 European companies over a 5-year period, from 2018 to 2022. For these 1,893 companies the probability of default is matched with each company, using data provided by the NUS Credit Research Initiative, thus, creating a unique data set of 1,893 companies for a period of 5 years, where the effects of ESG dimensions are examined both on the risk of default and, by extension, on the credit rating of a company. This research adds to the existing literature on ESG and default risk, by examining the significance of the potential impact of ESG on credit ratings and posing new questions for future research.

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη 07/02/2024 Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09&omn=91724783097 Κτίριο: ………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012