Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής-Τερζάκη Ειρήνη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/02/2024 15:30 - 17:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΡΖΑΚΗ.

 Α.Μ.: 2018050070

Ημερομηνία Παρουσίασης: Tετάρτη 7/02/2024.

 Ώρα: 15:30-16:00

 Αίθουσα: online zoom

 Θέμα ΔE «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΜΟΙΡΩΝΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PRINCETON TRANSPORT CODE (PTC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2050-2095 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ RCP4.5 KAI RCP8.5» Title «EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN THE ΜIRES-TYMPAKI GROUNDWATER AQUIFER HERAKLION CRETE USING THE PTC MODEL (PRINCETON TRANSPORT CODE MODEL) FOR THE PERIOD 2050-2095 BASED ON THE RCP4.5-RCP8.5 CLIMATE SCENARIOS»

Επιβλέπων: Καθ. Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1Καθ. Γεώργιος Καρατζάς

2 Καθ. Νικόλαος Νικολαϊδης

3 Καθ. Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

Αντικείμενο πραγμάτευσης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα των Μοιρών –Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης για χρονικό διάστημα διάρκειας 45 ετών (2050-2095), χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό μοντέλου PTC (Princeton Transport Code) και την εφαρμογή δύο κλιματικών σεναρίων (RCP 4.5- RCP 8.5). Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αναλύονται οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που διέπουν ένα σύστημα υπόγειας ροής, καθώς και το υπό μελέτη μοντέλο PTC.Ακόμα αναφέρονται οι μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών καθώς είναι οι επικρατέστερες μέθοδοι εφαρμογής του μοντέλου.Στη συνέχεια, γίνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής των Μοιρών του νομού Ηρακλείου με αναλυτικά κλιματικά αλλά και μετεωρολογικά στοιχεία, όπως και στοιχεία που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής με έμφαση στην γεωλογία, και την υδρογεωλογία. Επιπλέον, παρατίθενται αναλυτικά τα βήματα εφαρμογής του μοντέλου σε συνδυασμό με τα δύο κλιματικά σενάρια, προκειμένου την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Καταληκτικά, πραγματοποιείται η σύγκριση αυτών για τα δύο υπό μελέτη κλιματικά σενάρια, αναλύοντας τα υδραυλικά ύψη σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις για την περίοδο 2050-2095. Abstract: The scope of fulfillment of this specific dissertation is the research of the effects of climate change in the Mires- Timpaki groundwater aquifer Heraklion Crete for the period 2050-2095, using the PTC model (Princeton Transport Code Model) and based on the RCP4.5-RCP8.5 climate scenarios. Initially, in the theoretical part of the project, the equations and the marginal conditions which determine a system of underground flow are analysed, as well as the under consideration PTC model ,while the two predominant methods of the model’s implementation are mentioned, the one of the finite facts and the other of the finite differences. Subsequently, a brief description of the region of Mires in the prefecture of Iraklio is given with detailed meteorological and climatic facts as well as facts concerning geology, the principles of groundwater Engineering (hydrogeology) and the natural environment of the region. Additionally, the steps of the model’s implementation are thoroughly detailed in conjunction with both climatic scenarios for the purpose of the decision of the results. Lastly, a comparison of them is made for the two under consideration scenarios, analyzing the hydraulic heads at four different location for the period 2050-2095.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012