Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής-Νομικού Άννα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/02/2024 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Άννα Νομικού

Α.Μ.: 2018050076

Ημερομηνία Παρουσίασης: 07/02/2024

Ώρα: 15:00-15:30

Αίθουσα: zoom (online)

Θέμα ΔΕ «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΜΟΙΡΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PRINCETON TRANSPORT CODE (PTC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2050 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ RCP4.5 ΚΑΙ RCP8.5 .»

Title «EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN THE MOIRES TYMPAKI GROUNDWATER AQUIFER HERAKLION CRETE USING THE PTC MODEL (PRINCETON TRANSPORT CODE MODEL) FOR THE PERIOD 2005-2050 BASED ON THE RCP4.5-RCP8.5 CLIMATE SCENARIOS»

Επιβλέπων: Καρατζάς Γεώργιος Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καρατζάς Γεώργιος

2. Νικολαίδης Νικόλαος

3. Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Περίληψη: Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής κρίσης στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής των Μοιρών- Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης. Η κατάσταση του υδροφορέα εκτιμήθηκε με χρήση του υπολογιστικού μοντέλου Princeton Transport Code (PTC) για μια χρονική περίοδο 45 ετών, στο περιβάλλον του προγράμματος Argus One. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τις μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών, με σκοπό την επίλυση χωρικά μεταβαλλόμενων εξισώσεων που αφορούν την υπόγεια ροή. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του υδροφορέα και των υδραυλικών υψών γίνεται για την χρονική περίοδο 2005-2050, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα βροχόπτωσης για την περιοχή και χρησιμοποιώντας το μοντέλο PTC εξετάζοντας δύο ενδεχόμενα κλιματικά σενάρια, RCP 4.5 και RCP 8.5. Στην περιοχή μελέτης, η οποία αποτελεί κέντρο αγροτικών δραστηριοτήτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος της ερημοποίησης λόγω της εκτεταμένης εκμετάλλευσης του υπόγειου υδροφορέα, η οποία οδηγεί σταδιακά στην πτώση της στάθμης αυτού. Αρχικά, γίνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψιν τα μετεωρολογικά, εδαφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της, επιπλέον γίνεται περιγραφή και ανάλυση του υδροφορέα, του φαινομένου της υφαλμύρινσης αλλά και των μοντέλων προσομοίωσης υπόγειας ροής. Σημαντική αναφορά γίνεται και στην κλιματική κρίση, τις παρατηρούμενες και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής στους υδατικούς πόρους αλλά και στην ασφάλεια του νερού. Αφότου αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του υπολογιστικού μοντέλου PTC και οι διαφορικές εξισώσεις που επιλύει, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Η διαδικασία στησίματος του μοντέλου πραγματοποιείται δύο φορές ακολουθώντας τα ίδια βήματα, μία φορά για κάθε σενάριο. Η παράμετρος που διαφοροποιείται είναι η βροχόπτωση. Η διαδικασία ξεκινά με τον καθορισμό των 90 χρονικών περιόδων, των 3 εδαφικών επιπέδων και των οριακών συνθηκών τους. Ο αριθμός των πηγαδιών άντλησης στην περιοχή ανέρχεται στα 58. Τα δεδομένα βροχόπτωσης που εισήχθησαν στο μοντέλο, αφορούσαν ημερήσια επίπεδα βροχόπτωσης για το χρονικό διάστημα 2005-2050, τα οποία μετατράπηκαν σε μηνιαία και ομαδοποιήθηκαν αναλόγως για κάθε υγρή και κάθε ξηρή περίοδο. Μετά το τρέξιμο του μοντέλου δημιουργείται ένα πλέγμα από το οποίο επιλέγονται 4 κόμβοι και τα αποτελέσματα για τα υδραυλικά ύψη αυτών εισάγονται σε περιβάλλον MATLAB. Τελικά, εξάγονται τα τελικά αποτελέσματα των υδραυλικών υψών στις τέσσερις αυτές θέσεις για κάθε ένα κλιματικό σενάριο και παρατίθενται συμπεράσματα για την κατάσταση του υδροφορέα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης με βάση τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5, παρατίθενται σε μορφή διαγράμματος για κάθε κόμβο ξεχωριστά και αποδεικνύουν ότι η στάθμη του υδροφορέα της περιοχής παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρόλο που παρουσιάζονται μικρές διακυμάνσεις.

Abstract:

This thesis’s aim is the research of the impact of climate change on groundwater levels of the region of Moires - Tympakion Heraklion, Crete. The current situation of the groundwater aquifer was assessed by the numerical model Princeton Transport Code (PTC) for a 45year period, which was implemented in Argus One program. This model uses the numerical methods of finite elements and finite differences, in order to solve the spatially varying equations of the system. Specifically, the modelling of the aquifer and hydraulic heads takes place for the time period of 2005-2050, taking into account the rainfall data for this region and using PTC considering two different climate scenarios, RCP 4.5 and RCP 8.5. The study area, that plays an important role in agricultural activities, is facing the great danger of desertification, due to the extreme exploitation of the groundwater aquifer, which leads to the decrease of groundwater levels. In this thesis there is a description of the study area, considering the meteorological, hydrological and soil data, a description of the aquifer and its characteristics and an analysis of the saltwater intrusion phenomenon and the groundwater flow models. There is also a significant reference to climate change, the observed and the possible effects of it in groundwater levels, water resources and water safety. The theoretical background of the model PTC is explained and the exact steps that were followed. The modelling takes place twice, due to the different scenarios, but follows the same steps. The parameter that varies is the rainfall. At first, the 90 time stresses are set, the 3 different layers are defined and also their boundary conditions. The data that are processed are those from 58 pumping wells in the area. Regarding the rainfall data that were used for modelling, the initial data were daily rainfall data for the time period of 2005-2050, that were converted in monthly data and grouped in order to be summed for wet and dry seasons accordingly. Ultimately, the model runs and creates a mesh, from which 4 nodes are selected in order to further process their hydraulic heads’ in MATLAB. Eventually the final results on the hydraulic heads are presented for each climate scenario alongside comments on them and conclusions. The results of this thesis according to the climate scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 are presented in the form of diagrams for each node and they prove the groundwater levels to be stable enough through the years of modelling, despite some minor fluctuations for each selected node.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012