Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/02/2024 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αριθμός Μητρώου: 2020019022

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Τίτλος στα Αγγλικά:MEASURING SATISFACTION OF SOCIAL MEDIA USERS

 

Εξεταστική Επιτροπή:

1. Ε. Κρασαδάκη, ΕΔΙΠ (Επιβλέπουσα)

2. Στέλιος Τσαφαράκης, Αν. Καθηγητής (Συνεπιβλέπων)

3. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η Παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο τη Μέτρηση Ικανοποίησης Χρηστών μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στο Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ανάλυση βασικών θεωρητικών εννοιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη από 212 άτομα στην Ελλάδα, εξοικειωμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χρονικό διάστημα 11/2021 έως 4/2022.

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με την πολυκριτήρια ανάλυση ικανοποίησης Musa+ και η επεξεργασία των δημογραφικών αποτελεσμάτων έγινε μέσω excel, ενώ η μέτρηση ικανοποίησης για κάθε μέσο ξεχωριστά συνδιαστικά με τα πέντε κριτήρια που ορίστηκαν , πραγματοποιήθηκε με τη Musa+ .Για την καλύτερη σύγκριση ανάμεσα στα αναφερόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάστηκε η μέτρηση ολικής ικανοποίησης για το κάθε μέσο ξεχωριστά. Τα συμπεράσματα μέσω των ανάλογων διαγραμμάτων δράσης, βελτίωσης, βάρη κριτηρίων παρουσιάζουν ποια κριτήρια θεωρούν οι χρήστες σημαντικά για κάθε μέσο, ποια χρειάζονται βελτίωση και για ποια είναι ικανοποιημένοι.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The master thesis aims to measure user satisfaction through social media with particular emphasis on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. The first part refers to the analysis of basic theoretical meanings of social networking media. The second part is the research part, which analyzes the results of the research from 212 surveyed users in Greece, who actively use the social media from 11/2021 to 4/2022.

The questionnaire was developed according to the multicriterion satisfaction analysis Musa+ and the processing of the demographic results was done through excel while satisfaction measurement for every social media combined with the five criteria was done through Musa+. For better comparison between the mentioned social networking media, it was necessary to measure total satisfaction for each media separately. The conclusions through relevant charts of action, improvement, criteria weights show which criteria users consider important for each media, which need improvement and which they are satisfied with.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα: 13:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/95237249084?pwd=TWZGN1J5OUVVdEZPbFRBck1lcEYydz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012