Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικόλαου-Σταύρου Πέτρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/02/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: Γεωστατιστική Aνάλυση δεδομένων στάθμης υπόγειων υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1) Επικ. Καθηγητής Ε. Βαρουχάκης (επιβλέπων)

2) Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

3) Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος

 

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται γεωστατιστική ανάλυση σε δεδομένα στάθμης υπογείων υδάτων στην περιοχή της Ανατολικής Στέρεας Ελλάδας. Η τελική μελέτη γίνεται σε περιοχές μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Οι εκτιμήσεις της χωρικής ανάλυσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την πλήρη εικόνα της μεταβλητότητας της στάθμης υπογείων υδάτων στην περιοχή και για την λήψη ενδεχόμενων μέτρων.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η χωρική ανάλυση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των υπογείων υδάτων στις μεταλλευτικές περιοχές. Για να επιτευχθεί ο σκοπός κατασκευάζονται χάρτες εκτίμησης της χωρικής μεταβλητότητας της στάθμης των υπογείων υδάτων. Η ανάλυση υλοποιήθηκε σε περιβάλλον MATLAB χρησιμοποιώντας ενενήντα τρείς γεωτρήσεις παρακολούθησης στάθμης υπογείων υδάτων. Η εκτίμηση της στάθμης στην περιοχή μελέτης έγινε με τον γραμμικό εκτιμητή Ordinary kriging ακολουθώντας και υλοποιώντας τα ενδεδειγμένα στάδια γεωστατιστικής ανάλυση: προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων, έλεγχος ύπαρξης τάσεων, χωρική συσχέτιση δεδομένων και χωρική εκτίμηση.

Αρχικά για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε προκαταρκτική ανάλυση των στατιστικών μέτρων και έλεγχος κανονικότητας. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται μετασχηματισμός των δεδομένων. Για την επίτευξη της κανονικής κατανομής χρησιμοποιείται λογαριθμικός μετασχηματισμός. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε το διάγραμμα Voronoi. Επίσης εφαρμόστηκε έλεγχος ύπαρξης τάσεων. Βρέθηκε τάση 1ου βαθμού και κρίθηκε ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τα δεδομένα. Έπειτα υπολογίστηκε το εμπειρικό βαριόγραμμα και έγινε προσαρμογή του κατάλληλου θεωρητικού μοντέλου βαριογράμματος. Στο επόμενο βήμα πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις της στάθμης υπογείων υδάτων στην περιοχή και της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων. Τέλος, έγινε η αντιστροφή του λογαριθμικού μετασχηματισμού στην προυπάρχουσα κλίμακα δεδομένων. Οι χάρτες εκτίμησης που προέκυψαν είχαν ικανοποιητική ακρίβεια ώστε συνδυασμένοι με τον χάρτη χρήσεων γης να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Η επισήμανση των περιοχών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων ως ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα ενισχύει τη σημασία της μελέτης, καθώς οι εκμεταλλεύσεις μεταλλείων μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την υδρογεωλογική ισορροπία μιας περιοχής. Είναι πιθανό να παρατηρηθούν αλλαγές στη στάθμη υπογείων υδάτων λόγω της εξόρυξης, αποθετικών διαδικασιών, ή ακόμη και ρύπανσης που σχετίζεται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Η δομή της διπλωματικής αποτελείται από το 1ο κεφαλαίο στο οποίο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, ο σκοπός της διπλωματικής και στοιχεία για τα υπόγεια ύδατα. Το 2ο κεφαλαίο πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της γεωστατιστικής ανάλυσης. Το 3ο κεφαλαίο παρουσιάζει την επεξεργασία των δεδομένων και περιγράφονται εν συντομία τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Στο 4ο κεφαλαίο αναλύονται τα κύρια συμπεράσματα και περιγράφονται προτάσεις για περαιτέρω ερευνά που εστιάζουν στην εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012