Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ευθυμίου Λουπάση, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα13/02/2024 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Χρήση τροποποιημένων βιοεξανθρακωμάτων από αγροτικά απόβλητα για προσρόφηση αμμωνίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1. Βάμβουκα Δέσποινα (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

2. Πεντάρη Δέσποινα (Επίκουρη Καθηγήτρια)

3. Σφακιωτάκης Στυλιανός, Δρ. (ΕΔΙΠ)

 

Περίληψη:

Στις μολυσμένες υδάτινες εκροές, η μεγάλη ποσότητα σε αμμώνιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα των  υδάτινων οικοσυστημάτων και την ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της  παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της προσροφητικής ικανότητας τροποποιημένων βιοεξανθρακωμάτων από κελύφη αμυγδάλου ως προς τη ρόφηση αμμωνίου από υδάτινα διαλύματα. Τα κελύφη αμυγδάλου πυρολύθηκαν στους 700oC και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν με ατμό. Τα τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα παρασκευάστηκαν με ανάμιξη δολομίτη σε αναλογία 1:1 και εμποτισμό με υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ). Κατά τη μελέτης της κινητικής της αντίδρασης, ο χρόνος ισορροπίας ευρέθηκε 1h, με ποσοστό προσρόφησης αμμωνίου 47.2%. Για τον προσδιορισμό της προσροφητικής ικανότητας των βιοεξανθρακωμάτων, παρασκευάστηκαν υδάτινα διαλύματα αμμωνίου με συγκεντρώσεις 10, 50, 100, 150, 200, 250 και 300 mg/L και στη συνέχεια ανάμιξη με τον προσροφητή σε συγκέντρωση 4g/L. Οι ισόθερμες Langmuir και Freundlich εφαρμόστηκαν για την προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων. Το μοντέλο Freundlich προσομοίωσε τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, υποδηλώνοντας πολυστρωματική ρόφηση. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα, το μη τροποποιημένο βιοεξανθράκωμα παρουσίασε σχετικά χαμηλή προσροφητική ικανότητα, ενώ τα τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα με δολομίτη και ΚΟΗ παρουσίασαν βελτιωμένη ικανότητα προσρόφησης 40.3 mg/g και 36.3 mg/g, αντίστοιχα. Πιθανοί μηχανισμοί δέσμευσης του αμμωνίου από τα βιοεξανθρακώματα, όπως προσδιορίστηκαν μέσω αναλύσεων φασματοσκοπίας υπέρυθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), ήταν η επιφανειακή συμπλοκοποίηση, ο συντονισμός των ηλεκτρονίων του αμμωνίου με τα αρωματικά π ηλεκτρόνια του προσροφητικού υλικού και η ηλεκτροστατική έλξη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012